Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Anestesi

Inför planerad anestesi och operation

Hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor under minst 4 veckor inför anestesi och operation minskar postoperativa komplikationer. Främst rekommenderas totalt rökstopp (gäller även passiv rökning) och avhållsamhet från alkohol.

Lokalanestesi

Lokalanestetikum väljs utifrån önskad effektduration och risk för toxicitet.

Ytanestesi av intakt hud eller vid bensår

Slemhinneanestesi

Infiltrationsanestesi och perifera nervblockader

Adrenalintillsats ger förlängd duration men är relativt kontraindicerat vid nedsatt cirkulation i fingrar och tår.


Specialiserad vård

Perifera nervblockader

Långtidsverkande lokalanestetikum.

Intravenös regional anestesi

Lägre kardiotoxicitet än övriga lokalanestetika.

Postoperativt illamående och kräkning

ANTIEMETIKA

Postoperativt illamående och kräkning; janusinfo.se

Opiodinducerat illamående

Senast uppdaterad: 29 september 2023