Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Vid BPSD ska eventuella somatiska utlösande faktorer samt läkemedelsbiverkningar hanteras. Icke-farmakologisk behandling i form av omvårdnadsåtgärder och adekvat stimulans ska alltid ges i första hand. Om icke-farmakologisk behandling är otillräcklig kan läkemedel prövas, se nedanstående behandlingsrekommendationer. Generellt bör en kort behandlingstid eftersträvas, med utvärdering av effekten inom 2 veckor och därefter regelbundet ställningstagande till dosjustering. Adekvat basbehandling med kolinesterashämmare bör eftersträvas hos patienter med Alzheimers sjukdom, Lewy-bodydemens (DLB)/Parkinsondemens och blanddemens.

Symtombilden vid BPSD och akut konfusion kan vara snarlik. Debut och förlopp skiljer sig dock åt, och vid akut konfusion krävs snabbare handläggning och åtgärd.

Vid DLB bör antipsykotiska läkemedel inte användas. Det finns stöd för att donepezil och rivastigmin kan ge en liten men signifikant minskning av BPSD-symtom vid DLB/Parkinsondemens. Risken för extrapyramidala symtom tycks liten jämfört med antipsykotiska läkemedel, men en individuell bedömning måste göras.

BPSD – Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens; www.viss.nu
Antipsykotiska läkemedel bör undvikas till patienter med demens; www.janusinfo.se
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom; www.socialstyrelsen.se
BPSD-registret; www.bpsd.se