Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Läkemedel som bör undvikas till äldre om inte särskilda skäl föreligger

Läkemedel med antikolinerga effekter

Läkemedel med antikolinerga effekter bör undvikas främst på grund av risken för kognitiva störningar och akuta förvirringstillstånd. Exempel på sådana läkemedel är sederande antihistaminer som hydroxizin och prometazin, vissa antipsykotiska läkemedel och tricykliska antidepressiva. Den sammanlagda antikolinerga bördan har betydelse. För flera läkemedel med antikolinerga effekter som används vid trängningar/trängningsinkontinens, t.ex. tolterodin, finns lång erfarenhet vid behandling av äldre men behandlingseffekterna är ofta blygsamma. Perifera antikolinerga biverkningar som muntorrhet och förstoppning är väl kända. Centrala antikolinerga biverkningar som påverkan på kognition och minne är inte klarlagda för de vanligaste läkemedlen mot trängningar/trängningsinkontinens.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, bilaga 1; www.socialstyrelsen.se

Klokt råd

Välj icke-farmakologisk behandling före läkemedel vid överaktiv blåsa. Seponera mera.

Propiomazin

Propiomazin är olämpligt på grund av risk för dagtrötthet och extrapyramidala biverkningar. Melatonin är förstahandsval vid sömnstörning hos äldre.

Tramadol

Tramadol ger ökad risk för fall och därmed fraktur samt risk för andra biverkningar som illamående och förvirring. Tramadol bör inte kombineras med antidepressiva, t.ex. SSRI, på grund av ökad risk för serotonerga biverkningar.

Kodein

Kodein rekommenderas inte på grund av stor interindividuell variation i metabolism till den aktiva metaboliten morfin. Med fast kombination av kodein och paracetamol finns dessutom risk för otillräcklig opioideffekt då den rekommenderade maxdosen av paracetamol till äldre är 3 g/dygn.