Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Några viktiga aspekter att beakta vid läkemedelsbehandling av äldre:

Polyfarmaci

Ju fler läkemedel patienten använder, desto mer ökar risken för både biverkningar och läkemedelsinteraktioner. Med åldern ökar dessutom känsligheten för många läkemedel. Det är vanligt att äldre har onödigt höga doser. För att optimera terapin och undvika onödigt höga doser är det viktigt att regelbundet utvärdera effekter, biverkningar och ompröva indikationer, det vill säga göra läkemedelsgenomgång.

Utbildning om Läkemedelsgenomgångar; se Lärtorget.

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ); www.janusinfo.se
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, bilaga 2; www.socialstyrelsen.se

Fall

Fall är en av de vanligaste läkemedelsbiverkningarna som leder till sjukhusvård hos äldre i Sverige. Vid behandling med läkemedel som påverkar blodtrycket bör ortostatiskt blodtryck mätas för att inte missa hypotoni.

Att mäta ett ortostatiskt blodtryck; www.janusinfo.se . Här finns även länk till blankett för dokumentation av ortostatiskt blodtryck.

Njurfunktion

Njurfunktionen är ofta kroniskt nedsatt hos äldre. Detta är viktigt att tänka på vid förskrivning av de många läkemedel som utsöndras i urinen och de läkemedel som påverkar njurarnas genomblödning. Äldre har också ökad risk för akut försämring av njurfunktionen vid i övrigt lindriga åkommor som kan ge dehydrering, t.ex. gastroenterit. Det är då viktigt att överväga tillfällig dosminskning eller tillfällig utsättning av vissa läkemedel, exempelvis metformin, RAAS-hämmare, SGLT2-hämmare eller diuretika.

Vid återinsättning av RAAS-hämmare som varit utsatt mer än två dygn kan det vara lämpligt att börja med halv dos jämfört med före uppehållet, och efter en vecka höja till ordinarie dos.

Vätskebrist och läkemedel; www.janusinfo.se
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, bilaga 3; www.socialstyrelsen.se

Nutrition

Flera vanliga läkemedel påverkar nutritionen negativt genom biverkningar som till exempel nedsatt aptit, muntorrhet, förstoppning och illamående. Detta bör särskilt beaktas hos multisjuka patienter som redan löper risk för undernäring. Många äldre patienter har svårt att svälja läkemedel. Mängden läkemedel patienten ska inta bör hållas så låg som möjligt. Vissa tabletter får inte delas eller krossas. Kortfattad delbarhetsinformation finns på www.fass.se .

Mat för äldre; www.socialstyrelsen.se

Konfusion

Konfusion kan uppkomma som biverkning vid läkemedelsbehandling hos äldre. Risk finns framför allt vid behandling med psykiatriska läkemedel, sömnläkemedel, opioider och läkemedel med antikolinerg effekt. Tänk på hypoaktiv konfusion och använd ett screeninginstrument t.ex. 4AT; www.the4at.com .

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ); www.janusinfo.se
Läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre – en geriatrisk diskussion; Undervisningsfilmer på www.janusinfo.se