Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Diabetes mellitus typ 2

Många diabetesläkemedel ska sättas ut i samband med dehydrering och risk för försämrad njurfunktion. Se Vätskebrist och läkemedel; www.janusinfo.se

Steg 1

Metformin i kombination med hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor

Beakta kontraindikationer (t.ex. hög ålder, nedsatt njurfunktion, annan organsvikt). Ska alltid sättas ut vid risk för vätskebrist (oavsett eGFR). Ska sättas ut i samband med kontraströntgen om eGFR <45 ml/min. Patientinformation finns för utskrift på www.janusinfo.se .

Steg 2

Individualiserad tilläggsbehandling ges vid samsjuklighet eller om metformin inte ger tillräcklig effekt eller inte är lämpligt. De olika preparatgrupperna kan kombineras, men det är olämpligt att kombinera GLP-1-agonist och DPP4-hämmare eftersom båda är inkretinläkemedel. Insulinfrisättare och insulin är inte heller lämpliga att kombinera på grund av ökad hypoglykemirisk. Vid val av läkemedel bör särskilda överväganden göras vid tillstånden nedan. Oavsett samsjuklighet behöver många patienter förr eller senare insulinbehandling för acceptabel glukoskontroll. Då är det vanligen lämpligt att börja med medellångverkande humaninsulin till natten.

Nedsatt njurfunktion

Vid nedsatt njurfunktion (eGFR <60 ml/min) behöver många diabetesläkemedel dosjusteras.

Vid eGFR <30 ml/min är metformin kontraindicerat.

Vid eGFR <15 ml/min eller dialysbehandling kan insulin eller linagliptin användas.

I första hand

SGLT2-HÄMMARE

SGLT2-hämmare kan minska progress av njursjukdom. Observera risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. Ska sättas ut vid risk för vätskebrist. Patientinformation finns för utskrift på www.janusinfo.se .

SGLT2-hämmare kan nyinsättas vid eGFR ≥45ml/min för blodsockersänkande effekt. Kan trots sämre metabol effekt även övervägas vid eGFR <45 ml/min för att minska risk för progress av njursjukdom, se under Njursjukdomar .

*Begränsad subvention; www.tlv.se

I andra hand

GLP-1-AGONISTER

Används inte vid eGFR <15 ml/min.

*Begränsad subvention; www.tlv.se

INSULINFRISÄTTARE

Insuliner

Läs mer


I särskilda fall när insulinbehandling är olämpligt och där ett peroralt läkemedel har stort värde

DPP4-HÄMMARE

Kan användas utan dosjustering oavsett njurfunktion till patienter där hypoglykemier bör undvikas.

*Begränsad subvention; www.tlv.se

Manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom

Omfattar angina pectoris, genomgången hjärtinfarkt, perifer artärsjukdom, TIA/stroke

SGLT2-HÄMMARE

Observera risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. Ska sättas ut vid risk för vätskebrist. Patientinformation finns för utskrift på www.janusinfo.se .

SGLT2-hämmare kan nyinsättas vid eGFR ≥45 ml/min för blodsockersänkande effekt. Kan även övervägas vid eGFR <45 ml/min, se under Hjärta och Kärl .

Vid otillräcklig effekt på HbA1c bör tillägg av/byte till GLP-1-agonist eller tillägg av annan blodsockersänkande behandling övervägas.

*Begränsad subvention; www.tlv.se

GLP-1-AGONISTER

Vid otillräcklig effekt på HbA1c bör tillägg av/byte till SGLT2-hämmare eller tillägg av annan blodsockersänkande behandling övervägas.

*Begränsad subvention; www.tlv.se

Hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion (EF <40%, HFrEF)

SGLT2-HÄMMARE

Observera risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. Ska sättas ut vid risk för vätskebrist. Patientinformation finns för utskrift på www.janusinfo.se .

SGLT2-hämmare kan nyinsättas vid eGFR ≥45 ml/min för blodsockersänkande effekt. Kan trots sämre metabol effekt övervägas vid lägre eGFR för behandling av hjärtsvikt, se Hjärtsvikt .

*Begränsad subvention; www.tlv.se

Övervikt och fetma

I första hand

GLP-1-AGONISTER

Behandlingen ska utvärderas. Vid otillräcklig effekt på HbA1c bör tillägg av/byte till SGLT2-hämmare eller tillägg av annan blodsockersänkande behandling övervägas.

I andra hand

SGLT2-HÄMMARE

Observera risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. Ska sättas ut vid risk för vätskebrist. Patientinformation finns för utskrift på www.janusinfo.se .

SGLT2-hämmare kan nyinsättas vid eGFR ≥45 ml/min för blodsockersänkande effekt.

Mest sjuka äldre

DPP4-HÄMMARE

Kan användas utan dosjustering oavsett njurfunktion.

*Begränsad subvention; www.tlv.se

MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN

Övriga (ingen samsjuklighet enligt ovan)

INSULINFRISÄTTARE

Insuliner se nedan

Insuliner

MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN

MIXINSULINER

DIREKTVERKANDE INSULINANALOGER

I första hand

I andra hand

T.ex. vid behov av minnespenna