Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Prevention av hjärt-kärlsjukdom

Hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor är basen för kardiovaskulär prevention.

 • Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende .
 • Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss . Överväg FaR.
 • Korta pauser vid långvarigt sittande har positiva hälsoeffekter.
 • Uppmärksamma och behandla obstruktiv sömnapné.
 • Råd om hälsosamma matvanor, Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012) . Överväg hänvisning till distriktssköterska eller dietist för individanpassning.
 • Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

Blodtryckssänkande läkemedel

Hypertoni

Lipidsänkande behandling

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för reduktion av morbiditet och mortalitet med statinbehandling. Den skattade kardiovaskulära risken och LDL-nivån bör styra behandlingen.

Nedanstående målvärden för LDL kommer från europeiska riktlinjer 2019, de nationella riktlinjerna från 2014 är ännu inte uppdaterade (december 2021).

Mycket hög risk (målvärde LDL <1,4 mmol/l)
 • Sekundärprevention vid aterosklerotisk sjukdom, t.ex. ischemisk hjärtsjukdom, TIA/ischemisk stroke, aortasjukdom, perifer artärsjukdom.
 • Diabetes typ 2 (eller typ 1 >40 års ålder) med manifest ateroskleros, mikrovaskulära komplikationer från minst 3 lokaler (t.ex.retinopati, mikroalbuminuri, neuropati) eller tecken på organskada (eGFR <45 ml/min eller eGFR 45–59 ml/min plus mikroalbuminuri eller proteinuri (albumin-/kreatininkvot >300 mg/g)).
 • Uttalad njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min).
 • Familjär hyperkolesterolemi (FH) med aterosklerossjukdom eller annan riskfaktor.
 • Skattad 10-årsrisk för kardiovaskulär händelse (hjärtinfarkt eller stroke) ≥7,5% (<50 år), ≥10% (50–69 år), ≥15% (≥70 år). Se SCORE2/SCORE-OP i dokumenten nedan.

Kardiovaskulär prevention i praktiken; www.janusinfo.se

Om riskskattning och riskvärdering av kardiovaskulär sjukdom i primärvården; www.janusinfo.se

samt på www.heartscore.org

Hög risk (målvärde LDL <1,8 mmol/l)
 • Uttalad stegring av enskild riskfaktor, t.ex. totalkolesterol >8 mmol/l, LDL >4,9 mmol/l, grad 3 hypertoni, tobaksrökare med >20 paketår (paket à 20 cigaretter per dag x år).
 • Patienter med diabetes som inte har mycket hög risk (se ovan) eller måttlig risk (se nedan).
 • Vänsterkammarhypertrofi eller andra tecken på hypertensiv hjärtsjukdom.
 • Måttlig njurfunktionsnedsättning (eGFR 30–59 ml/min).
 • Familjär hyperkolesterolemi (FH) utan riskfaktorer.
 • Skattad 10-årsrisk för kardiovaskulär händelse (hjärtinfarkt eller stroke) 2,5% upp till 7,5% (<50 år), 5% upp till 10% (50–69 år), 7,5% upp till 15% (≥70 år). Se SCORE2/SCORE-OP i dokumenten nedan.

Kardiovaskulär prevention i praktiken; www.janusinfo.se

Om riskskattning och riskvärdering av kardiovaskulär sjukdom i primärvården; www.janusinfo.se

samt på www.heartscore.org

Måttlig risk (målvärde LDL <2,6 mmol/l)
 • Välkontrollerad diabetes typ 2 (eller typ 1 >40 års ålder) med <10 års diabetesduration och utan organskador eller aterosklerotiska riskfaktorer.
 • Många med grad 2 hypertoni.
 • Skattad låg–måttlig 10-årsrisk för kardiovaskulär händelse (hjärtinfarkt eller stroke) <2,5% (<50 år), <5% (50–69 år), <7,5% (≥70 år). Se SCORE2/SCORE-OP i dokumenten nedan.

Kardiovaskulär prevention i praktiken; www.janusinfo.se

Om riskskattning och riskvärdering av kardiovaskulär sjukdom i primärvården; www.janusinfo.se

samt på www.heartscore.org

Klokt råd

Återinsätt statin efter behandlingsavbrott. Börja med låg dos och titrera upp. Preparatbyte kan underlätta .

Det föreligger en underanvändning av statiner bland patienter med etablerad aterosklerossjukdom, diabetes mellitus och/eller familjär hyperkolesterolemi.

Många patienter avbryter behandlingen. Återinsättning kan bli framgångsrik genom att börja med låg dos och titrera upp. Byte av statin kan övervägas vid biverkningar. Statinbiverkningar är dosberoende. Muskelsymtom kan ha andra orsaker än statinbiverkan.

Misstänk familjär hyperkolesterolemi (FH) vid totalkolesterol ≥8 mmol/l eller LDL ≥5 mmol/l hos vuxen.

Avancerade lipidrubbningar – utredning och behandlingsrekommendation; www.janusinfo.se

STATINER

I första hand

I andra hand – vid biverkningar eller interaktioner

I andra hand

En välfungerande simvastatinbehandling behöver inte bytas ut.

Statiner – bland de bästa läkemedlen vi har för mindre än en krona per dag; www.janusinfo.se

KOLESTEROLABSORPTIONSHÄMMARE

Tilläggsbehandling till statin för patienter som inte når önskvärda LDL-nivåer.

Ezetimib kan ges som monoterapi vid statinintolerans men är inte lika väldokumenterat avseende kardiovaskulär riskreduktion som statiner.

Utöver ovanstående kan PCSK9-hämmare övervägas till patienter med mycket hög kardiovaskulär risk som tillägg till maximal behandling med statin och ezetimib. PCSK9-hämmare subventioneras till patienter med aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har LDL ≥2,5 mmol/l och patienter med familjär heterozygot hyperkolesterolemi som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har LDL ≥3,0 mmol/l.

PCSK9-hämmare – ett behandlingsalternativ för vissa patienter med högt kolesterolvärde; www.janusinfo.se

Statiner för kardiovaskulär prevention hos högriskpatienter ...; www.janusinfo.se

Avancerade lipidrubbningar – utredning och behandlingsrekommendation; www.janusinfo.se

Hyperlipidemi; www.viss.nu

Kardiovaskulär riskreduktion vid aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom och samtidig diabetes mellitus typ 2

SGLT2-hämmare och GLP-1-agonister har visats förebygga hjärtkärlhändelser och mortalitet hos patienter med aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom (ischemisk hjärtsjukdom, ischemisk stroke/TIA, perifer artärsjukdom) och samtidig diabetes mellitus typ 2. Samsjuklighet avgör preparatval, se Diabetes mellitus typ 2 – behandlingsöversikt.

SGLT2-hämmare

Beakta risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. SGLT2-hämmare ska inte sättas in hos patienter med typ 1-diabetes. Beträffande njurfunktion, se SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus typ 2, hjärt- kärl- eller njursjukdom; www.janusinfo.se .

Patientinformation finns för utskrift på www.janusinfo.se


och/eller

GLP-1-agonister

*Begränsad subvention; www.tlv.se

Se även Manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom under Diabetes mellitus typ 2

Arteriell trombosprofylax

Trombosprofylax

vid ischemisk hjärtsjukdom

efter hjärtinfarkt

vid förmaksflimmer

vid perifer artärsjukdom

vid TIA/ischemisk stroke

ASA eller annan trombocythämmande behandling rekommenderas inte som primärpreventiv behandling för patienter utan manifest aterosklerotisk sjukdom.