Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Venös tromboembolisk sjukdom (VTE)

Hälsosamma levnadsvanor
  • Övervikt är en riskfaktor både för insjuknande i och recidiv av VTE.
  • Tidig mobilisering vid kirurgi förebygger VTE.

Trombosprofylax vid operationer och vid immobilisering

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Peroralt alternativ vid elektiv ortopedisk höft- och knäplastik

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE

Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland aktuella NOAK, men har inte dokumenterats vid eGFR <25 ml/min.

Behandling av VTE

I väntan på diagnostik är det viktigt att direkt initiera antikoagulantiabehandling, lämpligen med lågmolekylärt heparin. Hos sköra patienter rekommenderas initialt behandling med lågmolekylärt heparin de första veckorna innan övergång till peroralt alternativ. Efter det akuta omhändertagandet vid VTE rekommenderas ett uppföljande läkarbesök inom 3 månader för utvärdering av antikoagulantiabehandling, ställningstagande till kompletterande utredning samt beslut om behandlingstidens längd.

Vid okomplicerad VTE

I första hand

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE
Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland aktuella NOAK, men har inte dokumenterats vid eGFR <25 ml/min.

I andra hand

DIREKTVERKANDE TROMBINHÄMMARE
Innan dabigatran sätts in ska lågmolekylärt heparin ges i behandlingsdos i 5 dagar. Alternativ till apixaban vid biverkningar och/eller risk för betydelsefulla läkemedelsinteraktioner. Var särskilt försiktig vid behandling av äldre patienter och patienter med BMI >40 eller vikt >120 kg. Dabigatran är mindre lämpligt vid måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion och kontraindicerat vid eGFR <30 ml/min. Antidot mot dabigatran finns (idarucizumab).

Vid komplicerad VTE, VTE på ovanlig lokalisation, förekomst av antifosfolipidsyndrom eller uttalat nedsatt njurfunktion

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL

Av säkerhetsskäl rekommenderas särskild dosett för vita warfarintabletter för att särskilja dessa från andra tabletter.

PK-INR målvärde: mellan 2,0 och 3,0. För vissa patienter kan självtestning och eventuellt egen dosjustering vara aktuellt.

Information till förskrivare om självtestning och egenvård vid behandling med warfarin; www.janusinfo.se

Broschyren Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi finns på www.janusinfo.se.

Ventrombos och lungemboli; www.viss.nu

Specialiserad vård

Vid cancerassocierad VTE

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER


Till patienter med låg cancerrelaterad blödningsrisk

DIREKTVERKANDE FXa-HÄMMARE

Innan edoxaban sätts in ska lågmolekylärt heparin ges i behandlingsdos i 5 dagar.

Beakta ökad blödningsrisk vid olika cancerformer.

Interaktionsrisk kan föreligga med antitumorala läkemedel som påverkar CYP3A4- och P-gp-aktivitet. Edoxaban har lägst interaktionsrisk.

Cancerassocierad venös tromboembolism; www.janusinfo.se

Övriga antitrombotiska medel

OFRAKTIONERAT HEPARIN

PENTASACKARID

TROMBOLYTISKT/FIBRINOLYTISKT VERKANDE LÄKEMEDEL