Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Psoriasis

Barn ska alltid remitteras till hudspecialist.

Hälsosamma levnadsvanor
  • Psoriasis är förknippat med kardiovaskulär och metabol sjukdom såsom hypertoni, diabetes, och fetma samt depression. Individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor rekommenderas.
  • Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss . Överväg FaR.
  • Rökning kan försämra psoriasis. Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende .
  • Riskbruk av alkohol kan försämra psoriasis, erbjud rådgivande samtal.
  • Råd om hälsosamma matvanor ska följa Nordiska närings­rekommendationer (NNR 2012) och Livsmedelsverkets råd . Vid ohälsosamma matvanor erbjud kvalificerat rådgivande samtal med individuellt anpassade råd.

Lindrig psoriasis

Mjukgörare som underhållsbehandling samt i kombination med lokala glukokortikoider vid behov.

Mjukgörare

Glukokortikoider för utvärtes bruk

På bål, extremiteter och i hårbotten: Grupp III, starkt verkande.

I ansikte och i hudveck: Grupp I-II, milt respektive medelstarkt verkande.

Specialiserad vård

Medelsvår–svår psoriasis och när lokalbehandling är otillräcklig

Remiss till hudspecialist för ställningstagande till ljusbehandling och/eller systemisk läkemedelsbehandling.

Systemisk behandling kombineras oftast med lokalbehandling. Mjukgörare ska alltid användas som underhållsbehandling och vid recidiv ska i första hand lokala glukokortikoider eller kombination av glukokortikoid och kalcipotriol användas.

I första hand

I andra hand

TNF-HÄMMARE

*Endast när det är medicinskt motiverat med citratfri beredning.

Vid terapisvikt eller biverkningar av första TNF-hämmaren rekommenderas byte till en TNF-hämmare med annan molekylär struktur.

Psoriasisartrit

Psoriasis; www.viss.nu

Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit; www.lakemedelsverket.se