Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Urinvägsinfektioner

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård; Strama Stockholm, www.janusinfo.se

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård; www.lakemedelsverket.se

Växelbruk rekommenderas för att minska risken för resistensutveckling.

Cystit hos kvinnor

nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn (inte vid eGFR <40 ml/min)

pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn

pivmecillinam 400 mg x 2–3 i 3 dygn (<50 års ålder med sporadisk UVI)


Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dygn

Bakteriuri och cystit hos gravida

Odla först.

nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn
(inte vid eGFR <40 ml/min, inte vid förlossning)

pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn

cefadroxil * 500 mg x 2 i 5 dygn

*Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Cystit hos män

Odla först. Bevaka odlingssvar och resistensbestämning.

nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dygn (inte vid eGFR <40 ml/min)

pivmecillinam 200 mg x 3 i 7 dygn


Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim 160 mg x 2 i 7 dygn

Febril UVI hos vuxna

Odla först. Bevaka odlingssvaret – risk för resistens.

ciprofloxacin ** 500 mg x 2 i 7 dygn (kvinnor), 10–14 dygn (män)


Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim + sulfametoxazol ** 160 mg/800 mg x 2 i 10 dygn (kvinnor), 10–14 dygn (män)

Febril UVI hos gravida ska alltid initialt handläggas i slutenvård.

**Anpassa dosen till njurfunktionen.

Cystit hos barn <2 år

Akut cystit hos barn <2 år behandlas som febril UVI och ska handläggas av barnläkare eller allmänläkare i samråd med barnläkare.

Cystit hos barn ≥2 år

Odla först.

nitrofurantoin ** 1,5 mg/kg x 2 i 5 dygn (inte vid eGFR <40 ml/min) (max 50 mg x 3)

pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn till barn över 30 kg

cefadroxil * 15 mg/kg x 2 i 5 dygn (max 500 mg x 2)


Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim 3 mg/kg x 2 i 5 dygn (max 160 mg x 2)

*Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.
**Tabletterna går att krossa och blanda i vätska eller mat.

Febril UVI hos barn

Misstänkt febril UVI hos barn 0–15 år ska behandlas av barnläkare eller i samråd med barnläkare enligt nationella riktlinjer, Urinvägsinfektion (UVI) hos barn; nefro.barnlakarforeningen.se.