Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

ADHD hos barn och vuxna

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se ADHD; kunskapsstodforvardgivare.se och www.viss.nu .

Farmakologisk behandling av ADHD bör ske tillsammans med andra behandlingsinsatser.

Läkemedel vid adhd; www.lakemedelsverket.se

I första hand

I andra hand

Vid otillräcklig effekt av ovanstående eller då dessa inte tolereras

*Begränsad subvention; www.tlv.se