Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Sömnstörningar

Klokt råd

Vid sömnstörningar: Utred bakomliggande orsak. Välj sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT före läkemedel vid primär insomni.

Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT är förstahandsval vid sömnstörningar vid primär insomni. Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling. Det vetenskapliga stödet för att farmakologisk sömnbehandling medför en kliniskt betydelsefull nytta är svagt.

Bensodiazepinliknande sömnmedel (zopiklon och zolpidem) kan ge dagtrötthet, ökad fallrisk och nedsatt kognition. Långvarig användning kan leda till toleransutveckling för den hypnotiska/sedativa effekten medan negativa effekter kvarstår. Dessutom ses rebound-fenomen med sömnstörning vid utsättning, vilket ytterligare försvårar behandlingsavslut.

Melatonin är det sömnläkemedel som innebär minst risker, men kan ge dagtrötthet.

Inled med liten förpackning, finns receptfritt
*Ingår inte i läkemedelsförmånen.


Om fortsatt behandling önskas

*Ingår inte i läkemedelsförmånen för vuxna.

Sömnstörningar hos äldre
Vid långvariga sömnstörningar…; www.janusinfo.se
Värt att veta om din sömn och sömnbesvär; patientinformation på www.janusinfo.se

Specialiserad vård

Sömnstörningar hos barn och ungdomar

Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT är förstahandsval vid sömnstörningar vid primär insomni.

Initialdos: 2–4 års ålder 0,5–1 mg, >4 års ålder 1–5 mg, ges 30–60 min före önskad sovtid. Enstaka patienter kan behöva upp till 10 mg. Kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas.

*Begränsad subvention: Insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömn-hygienåtgärder har varit otillräckliga.

Sömnstörningar hos barn; www.lakemedelsverket.se