Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Cancerrelaterad smärta

Basbehandling med paracetamol eventuellt i kombination med COX-hämmare bör övervägas.

Specialiserad vård
När peroral opioidbehandling inte är möjlig

När infusion av morfin eller oxikodon medför för stor volym

Smärtbehandling med transdermalt fentanyl; www.janusinfo.se

Opioidinducerad förstoppning

Profylaktisk behandling mot förstoppning ska övervägas från första behandlingsdagen.

Basbehandling

OSMOTISKT AKTIVT LAXERMEDEL


Tilläggsbehandling vid behov

MOTORIKSTIMULERANDE LAXERMEDEL

Opioidreceptorantagonister vid opioidinducerad förstoppning (OIBD); www.janusinfo.se

Opioidinducerat illamående

Profylaktisk behandling mot illamående bör övervägas från första behandlingsdagen. När illamåendet upphör, vanligen inom 7–14 dagar, kan försök till nedtrappning göras.

Utsättning av opioider

För att minska risken för abstinenssymtom vid utsättning efter längre tids behandling bör opioider som regel trappas ut. Rekommendationer för utsättning av opioider; www.janusinfo.se