Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Med långvarig smärta avses vanligtvis smärta som kvarstår efter ett förväntat läkningsförlopp eller efter tre månader. En smärtanalys är grunden för behandlingen. Icke-farmakologiska behandlingsalternativ, som till exempel strukturerad träning/fysisk aktivitet och/eller TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), ska prövas och optimeras.

Vid vissa muskuloskeletala degenerativa tillstånd kan långvarig analgetikabehandling vara indicerad. Ibland kan paracetamol i kombination med COX-hämmare ge en minskad smärtupplevelse och förbättrad funktion. Vid utebliven positiv effekt bör läkemedelsbehandling avslutas.

Opioider har endast undantagsvis en plats vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta. Bestående smärtlindrande effekt av opioider är ovanligt och risken för biverkningar är stor.

Långvarig icke-cancerrelaterad smärta hos äldre
Opioidbehandling vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta; www.viss.nu
Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna; www.lakemedelsverket.se

Artros

Fysisk aktivitet är basbehandling vid artros.

Hälsosamma levnadsvanor
  • Anpassad handledd träning i kombination med utbildning. Rekommenderad fysisk aktivitet vid artros; www.fyss.se
  • Viktreduktion vid behov

Höftledsartros; www.viss.nu

Knäledsartros; www.viss.nu

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar; www.socialstyrelsen.se

I första hand

Vid behov under korta perioder.

Rekommenderad dos 250–500 mg per dygn.


Rekommenderad dos 400–1200 mg per dygn.


Vid ökad risk för gastrointestinala biverkningar
Högsta rekommenderade dos 200 mg per dygn.

Försiktighet vid behandling med COX-hämmare hos äldre, som ofta har nedsatt njurfunktion och hjärt-kärlsjukdomar. Se även Smärta hos äldre

Ulkusprofylax

I andra hand

Vid behov under korta perioder. Kan kombineras med COX-hämmare enligt ovan.