Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Nociplastisk och generaliserad smärta

Nociplastisk smärta uppstår till följd av förändrad nociception i avsaknad av såväl tecken på vävnadsskada, som skada eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet. Enbart läkemedelsbehandling är sällan framgångsrik vid nociplastisk och generaliserad smärta, t.ex. fibromyalgi. Individuellt anpassad konditions- och styrketräning kan minska smärtan och öka funktionen.

Hälsosamma levnadsvanor
  • Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommenderad fysisk aktivitet vid fibromyalgi; www.fyss.se.
Inom ramen för en multiprofessionell handläggning i team.
Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Vanlig dygnsdos är 10–50 mg. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.