Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

LUTS

LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms), omfattar både tömnings- och lagringssymtom. Hos män beror detta ofta på prostataförstoring.

Behandlingen innebär först och främst förändrade levnadsvanor.

Hälsosamma levnadsvanor
  • Normalisering av vätskeintag, gäller både dryck och föda.
  • Blås- och bäckenbottenträning har visad effekt.
  • Undvik övervikt. Vid ohälsosamma matvanor, erbjud kvalificerat rådgivande samtal med individuellt anpassade råd. Råd om hälsosamma matvanor ska följa Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012) och Livsmedelsverkets råd
  • Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal. Även lägre konsumtionsnivåer kan påverka många sjukdomstillstånd hos vissa individer, informera patienten.

Vid tömningssymtom, prostataförstoring

I första hand

ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE

Underlättar urinavflödet genom att relaxera muskulatur i prostata och blåshals och har en snabbt insättande effekt. Full effekt uppnås efter några veckor.

I andra hand – vid otillräcklig effekt och prostataförstoring, tillägg av

5-ALFA-REDUKTASHÄMMARE

Vid verifierad förstoring av prostata (>40 ml eller PSA >1,4 µg/l). Transrektalt ultraljud är en tillförlitlig metod för att mäta prostatavolymen. 5-alfa-reduktashämmare påverkar körtelns storlek, som krymper med i medeltal 20 %. Behandlingseffekten kan utvärderas först efter 3–6 månader.

Vid förstorad prostata bör PSA tas före och efter 6–12 månaders behandling. Om PSA inte halverats efter 6–12 månader bör remiss till urolog övervägas för att utesluta prostatacancer.

Alfa-1-receptorblockerare kombineras med 5-alfa-reduktashämmare hos patienter med förstorad prostata. Efter cirka 9 månader kan ofta alfa-1-receptorblockeraren sättas ut.

Riktlinjer för behandling av LUTS hos män; www.janusinfo.se
Nedre urinvägssymtom hos män över 40 år; www.viss.nu

Specialiserad vård

Prostatacancer

Onkologi

Vid lagringssymtom, trängningar och trängningsinkontinens

Klokt råd

Välj icke-farmakologisk behandling före läkemedel vid överaktiv blåsa. Seponera mera.

Rekommendationerna avser både kvinnor och män.

För postmenopausala kvinnor kan lokala östrogener ha god effekt, se Vulvovaginal atrofi .

Vid all nokturi bör vätskeintag kvällstid begränsas (gäller både dryck och föda). Vid nattlig polyuri kan vasopressinbrist föreligga vilket bör beaktas.

Muskarinreceptorantagonister (till exempel tolterodin) och beta-3-agonist mot trängningar och trängningsinkontinens har en likvärdig men blygsam effekt. Behandling bör pågå cirka en månad före utvärdering. Dryck- och urinmätningslista bör föras innan och under behandlingen för att utvärdera effekten.

Beakta risken för försämrad blåstömningsförmåga. Vid utebliven effekt bör remiss övervägas för ställningstagande till muskelavslappnande injektionsbehandling i urinblåsan.

På grund av muskarinreceptorantagonisternas antikolinerga effekter kan vissa av dessa läkemedel orsaka kognitiva störningar hos äldre, men det är inte belagt för tolterodin.

Se Läkemedel med antikolinerga effekter, Äldre och läkemedel

Riktlinjer för behandling av urininkontinens; www.janusinfo.se
Oklar evidens för kognitiv påverkan hos äldre vid inkontinensbehandling; www.janusinfo.se
Urininkontinens hos kvinnor; www.viss.nu

MUSKARINRECEPTORANTAGONIST