Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Nutritionsbehandling

Nutritionsbehandling inleds först när eventuell intorkning och cirkulationsstörning åtgärdats. Peroral/enteral nutrition är alltid förstahandsval. Endast vid icke-fungerande mag-tarmkanal eller otillräckligt peroralt/enteralt födointag är parenteral nutrition indicerad. För barn hänvisas till lokala riktlinjer.

Nutritionsstatus ska bedömas. För undernärda patienter rekommenderas specialistkonsultation vid insättning av nutritionsbehandling, då det finns risk för utveckling av refeedingsyndrom.

Bild

Enteral nutrition påbörjas under dag 1–2 och ökas långsamt så att fullt energimål inte nås inom denna tidsperiod. Tillförsel av glukoslösning 50 mg/ml innehållande elektrolyter kan vara tillräckligt under 3–4 dagar eller längre i samband med upptrappning av peroral/enteral nutrition. B1-vitaminbrist är vanligt i flera patientgrupper och kräver intravenös substitution med tiamin.

Parenteral nutrition ges i näringslösningar/trekammarpåsar, som innehåller glukos, aminosyralösning och fettemulsion och finns för tillförsel via perifer eller central ven.

Parenteral nutrition med trekammarpåse inleds dag 4–7 till dem som inte kan få någon peroral/enteral nutrition. Till dem som har peroral/enteral nutrition, men inte når energimålet dag 4–7, kan tillägg av parenteral nutrition övervägas. Till dem som inte når 50 % av energimålet dag 8 ska tillägg av parenteral nutrition ges (se tabell).

Tillsats av spårämnen och vitaminer görs till parenteral nutrition. Tillsatser av elektrolyter ska göras enligt den enskilde patientens behov, då även magnesium och fosfat bör kontrolleras. Elektrolytfria lösningar ska normalt inte användas.

Ordination av näringslösning/trekammarpåse görs utifrån patientens vätske- och energibehov. Basalt vätskebehov hos vuxen är 30 ml/kg/dygn. Energibehovet kan uppskattas till 25–30 kcal/kg/dygn. Mätning av energibehov med indirekt kalorimetri kan i komplexa fall vara vägledande för att undvika under- eller övernutrition. Energimålet ska inte vara större än energibehovet.

Näringslösning/trekammarpåsar skiljer sig framförallt åt avseende proteinmängd och typ av fettemulsion. Proteinbehovet ska bedömas individuellt och är inte alltid beroende av energibehov. Proteinintaget bör inte underskrida 1,0 g/kg/dygn.

Vid längre tids behov av medicinskt nutritionsstöd rekommenderas specialistkonsultation.

Rutinmässig användning av preparat innehållande fiskolja/omega-3-fettsyror rekommenderas inte, då patientnyttan är ofullständigt studerad. Omega-3-fettsyror i parenteral nutrition sällan indicerat; www.janusinfo.se

Att förebygga och behandla undernäring; www.socialstyrelsen.se

För detaljerad information avseende nutritionsbehandling för olika patientkategorier hänvisas till www.espen.org , Guidelines.

3-KAMMARPÅSE

VITAMINER

För total parenteral nutrition ska elektrolyter, vitaminer och spårämnen tillsättas.

Vattenlösliga

Fettlösliga

SPÅRÄMNEN

INFUSIONSKONCENTRAT – tillsatser