Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Hälsosamma levnadsvanor
  • Rökstopp bromsar sjukdomens progress och är den enskilt viktigaste åtgärden. Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende .
  • Fysisk aktivitet är viktigt i alla stadier av sjukdomen. Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendera regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Rekommendation enligt Fyss . Överväg FaR.
  • Erbjud patientutbildning och kontakt med fysioterapeut.
  • Nutritionsbedömning och individuella råd hos dietist kan behövas. Relaterat till sjukdomens progress kan det föreligga risk för undervikt och undernäring. Detta kan bero på ökat energibehov, lågt energiintag och minskad aptit.

Långverkande luftrörsvidgare är basen i läkemedelsbehandlingen. Målet med behandlingen är att minska symtomen, förhindra exacerbationer och förbättra livskvaliteten. För patienter som kan inhalera korrekt och med tillräcklig kraft är pulverinhalatorer att föredra, bland annat eftersom de inte kräver samma grad av koordination som sprayer. Annars bör sprayinhalator med spacer användas. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök, se Inhalera rätt nedan.

Klokt råd

Lär patienten att inhalera rätt. Förskriv spacer till sprayanvändare.

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator; janusinfo.se

Inhalera rätt; inhalatorkarta och instruktionsfilmer på janusinfo.se

KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom; viss.nu

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL); lakemedelsverket.se

GOLD A

Lindriga eller sporadiska symtom (CAT<10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året

Vidbehovsmedicinering

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE


Vid svårighet att hantera pulverinhalator


eller

KORTVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM

Bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum.

GOLD B

Betydande symtom (CAT≥10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året.

Underhållsbehandling

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

I andra hand – vid biverkningar

LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA)


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

I andra hand – vid fortsatta symtom

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA


Endast för iterering

*Begränsad subvention; tlv.se


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Begränsad subvention; tlv.se

GOLD C

Lindriga symtom (CAT<10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i slutenvård senaste året

Underhållsbehandling

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

I andra hand

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA


Endast för iterering


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Begränsad subvention; tlv.se

GOLD D

Betydande symtom (CAT≥10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i slutenvård senaste året

I första hand

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA


Endast för iterering


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Begränsad subvention; tlv.se

I andra hand – vid fortsatta exacerbationer

Tillägg av inhalationssteroid (ICS) ger en något ökad risk för pneumoni.

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA + LABA + ICS


Vid svårighet att hantera pulverinhalator


Vid kronisk bronkit, ≥2 exacerbationer per år och FEV1 <50 % av förväntat

Tillägg av

Senast uppdaterad: 29 juni 2023