Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Hypertoni

Definitionen av hypertoni är ≥140/90 mm Hg på mottagning, ≥135/85 mm Hg vid hemblodtryck eller dygnsmedelvärde ≥130/80 mmHg vid 24 timmars blodtrycksmätning.

Hälften av individer över 65 år har hypertoni. Hypertoni är den enskilt största behandlingsbara riskfaktorn för sjuklighet och förtida död. Diagnostik och behandling är enkel och kostnadseffektiv. Trots övertygande evidens för nyttan med farmakologisk behandling (upp till åtminstone 85 års ålder) når allt för få patienter målblodtryck.

Mät blodtryck frikostigt, inled behandling tidigt, utvärdera inom 4 veckor och se till att uppnå blodtrycksmål inom 3 månader. Detta är särskilt viktigt för patienter med hög – mycket hög kardiovaskulär risk .

Behandlingsmål (kan även användas vid hemblodtrycksmätning), under förutsättning att behandlingen tolereras väl:
≤70 år 120–129/70–79 mm Hg
>70 år 130–139/70–79 mm Hg

För målblodtryck vid kronisk njursjukdom, se Njursjukdomar .

24-timmars blodtrycksmätning ger bättre information om diagnos och prognos än blodtrycksmätning på mottagningen. Hemblodtrycksmätning ger viktig tilläggsinformation, ökar patientens delaktighet och är värdefullt för att följa upp behandlingen. Det är viktigt att patienten mäter blodtrycket på ett korrekt sätt. För praktiskt tillvägagångssätt, se Hypertoni; viss.nu

Prevention vid medicinsk njursjukdom

Hypertoni; viss.nu

För behandling av hypertoni vid graviditet och amning, se Hypertoni, viss.nu

Klokt råd

Inled behandling av hypertoni med två läkemedel direkt. Detta för att uppnå målblodtryck inom tre månader vilket räddar liv.

ACE-HÄMMARE

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Hypertoni vid diabetes mellitus bör behandlas med ACE-hämmare eller ARB.

KALCIUMANTAGONIST

DIURETIKA

Beakta risk för hypokalemi och hyponatremi. Vid nedsatt njurfunktion (eGFR <30 ml/min) rekommenderas furosemid istället för tiaziddiuretika.

KOMBINATIONER

ACE-hämmare eller ARB i kombination med amlodipin och/eller diuretikum rekommenderas.

Fasta kombinationspreparat
Tilläggsbehandling

MINERALKORTIKOIDRECEPTORANTAGONIST (MRA)

Spironolakton är mer effektivt än övriga tilläggsmedel vid behandling av terapiresistent hypertoni.

ALFABLOCKERARE

*Begränsad subvention; tlv.se

BETABLOCKERARE

Betablockerare ges som tilläggsbehandling vid hypertoni eller vid samtidig ischemisk hjärtsjukdom, rytmrubbningar, hjärtsvikt eller migrän.

Specialiserad vård

ALFA- OCH BETABLOCKERARE

**Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera på olika apotek.
Senast uppdaterad: 29 juni 2023