Janusinfo Region Stockholm logga

Levnadsvanor påverkar vår hälsa

Ohälsosamma levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för sjukdom och tidig död, samt påverkar effekten av läkemedel och kirurgi. Drygt varannan person i befolkningen har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor. De flesta personer (84 % enligt SKR : s Hälso- och sjukvårdsbarometer 2019 ) är positiva till samtal om levnadsvanor inom hälso- och sjukvården.

Cirka en femtedel av sjukdomsbördan i Sverige kan tillskrivas dessa ohälsosamma levnadsvanor och de utgör viktiga riskfaktorer för stora folksjukdomar som t.ex. hjärt-kärlsjukdom, cancer och typ   2 d iabetes. Vid ångest och depression är det vanligt med samsjuklighet med somatisk sjukdom som påverkas av levnadsvanor. Sammantaget har h älsosamma levnadsvanor stor betydelse vid prevention och behandling av sjukdomar och för hälsan genom hela livet.

Stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor ska därför alltid beaktas i vårdkedjan, även vid läkemedelsförskrivning och egenvård . Specifika råd om hälsosamma levnadsvanor finns i relevanta terapiavsnitt i Kloka listan 2023 .

Socialstyrelsens

betonar vikten av att särskilt stödja riskgrupper att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Alla vårdgivare ska kunna uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor och kunna hänvisa vidare.

Centrala rekommendationer för respektive riskgrupp
 • Vuxna med särskild risk ( t.ex. på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, social sårbarhet eller biologiska riskmarkörer) : Kvalificerat rådgivande samtal för den som röker dagligen eller har ohälsosamma matvanor. Rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet (med eller utan aktivitetsmätare/ordination av fysisk aktivitet) eller riskbruk av alkohol.

 • Vuxna som skall opereras : Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för den som röker. Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol.

 • Unga under 18   år : Kvalificerat rådgivande samtal/webbaserat stöd vid tobaksbruk. Rådgivande samtal vid bruk av alkohol eller otillräcklig fysisk aktivitet.

 • Barn 2–5   år och 6–12   år : Familjestödsprogram vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

 • Gravida : Rådgivande samtal för den som röker, snusar eller brukar alkohol. Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Definition åtgärder:
 • Enkla råd är kort standardiserad information. Bör kunna ges av all hälso- och sjukvårdspersonal. Ett första steg som kan leda till fortsatt behandling.

 • Rådgivande samtal är individanpassat samtal i dialog, kan inkludera motiverande strategier. Kan kompletteras med olika verktyg, hjälpmedel och uppföljning.

 • Kvalificerade rådgivande samtal innebär, förutom det som beskrivs för rådgivande samtal, att personalen har fördjupad ämneskompetens och utbildning i samtalsmetod. Samtalet är teoribaserat och strukturerat. Innebär mer omfattande uppföljning.

Samtalsguiden

och foldern är samtalsstöd och kan beställas på .

Definition ohälsosamma levnadsvanor:
 • Tobaksbruk : All dagligrökning. För vuxna som ska opereras, gravida och unga under 18   år inkluderas även sporadisk rökning. Hos unga under 18   år samt gravida inkluderas även snusning, oavsett mängd.

 • Riskbruk alkohol : Föreligger vid hög genomsnittlig konsumtion (män   >14   standardglas*/vecka, kvinnor   >9   standardglas/vecka) eller vid intensivkonsumtion (män minst 5   standardglas, kvinnor minst 4   standardglas vid samma tillfälle). Äldre personer är generellt känsligare för alkohol och därför föreslås max 7 standardglas/vecka och inte mer än två standardglas vid ett och samma tillfälle. För gravida och unga u nder 18 år definieras all alkoholkonsumtion som riskbruk.

 • Otillräcklig fysisk aktivitet : Föreligger hos vuxna inklusive gravida som per vecka är fysiskt aktiva <150   minuter på måttlig intensitet eller <75   minuter på hög intensitet. Tid i stillasittande bör begränsas. Personer 6–17 år: <60   min fysisk aktivitet/dag på en måttlig intensitet inklusive <3   tillfällen per vecka med aerob fysisk aktivitet på hög intensitet och muskelstärkande aktiviteter.

 • Ohälsosamma matvanor : Definieras som låga poäng (0–4   p) på Socialstyrelsens kostindex. Det kan ge en uppskattning av kostens näringsmässiga kvalitet, men det tar inte hänsyn till energiintaget, som också är en viktig del av matvanorna. Samma definition för gravida, unga under 18   år och barn över 2   år, med vissa undantag, läs mer på

  . Råd om kost bör alltid individanpassas.

*Ett standardglas innehåller 12   g alkohol, vilket motsvarar 33   cl starköl, 10–15   cl vin eller 4   cl starksprit.

Läs mer : Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling ;

Senast uppdaterad: 29 juni 2023