Janusinfo Region Stockholm logga

Onkologi

Hälsosamma levnadsvanor

Viktiga levnadsvanor för prevention av cancer:

 • Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om

  .

 • Undvik övervikt.

 • Närings-   och energimässigt balanserad kost. Råd om hälsosamma matvanor ska följa

  och . Vid ohälsosamma matvanor erbjud kvalificerat rådgivande samtal med individuellt anpassade råd.

 • Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

 • Undvik exponering för starkt solljus.

 • Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt

  .

Specialiserad vård

Det finns nationella och/eller regionala vårdprogram för de flesta tumörgrupperna , se vårdprogram

. Dessutom utfärdas rekommendationer kring nya läkemedel fortlöpande;

Patienter med cancer bör handläggas multidisciplinärt och multiprofessionellt. Behandlingen sker i slutenvård eller dagvård inom onkologi, hematologi, kirurgi, lungmedicin, urologi, gynekologi och barnonkologi. Stödjande behandling och uppföljning sker i samverkan med primärvård, ASIH och andra vårdenheter.

Prostatacancer och bröstcancer är de två största cancerformer na . Endokrin terapi är vanligt förekommande och ofta långvarig .

Prostatacancer

Endokrin terapi

ANTIANDROGEN

Bröstbestrålning ska rekommenderas inför monoterapi.

GnRH-AGONIST

Följ bruksanvisningen noggrant för rätt hantering av applikatorn.
Leuprorelinimplantatet rekommenderas men ibland kan 6-månaders doseringsintervall vara fördelaktigt. Då finns alternativa GnRH-agonister med likvärdig effekt. Beakta risken för osteoporos, utredning kan bli aktuell. Se

.

Bröstcancer

Endokrin terapi


Till lågriskpatienter

AROMATASHÄMMARE

ANTIESTROGEN


Till högriskpatienter

AROMATASHÄMMARE

Prevention av skelettlesioner och tumörinducerad hyperkalcemi

Cytostatikainducerat illamående

Anemi vid benmärgssvikt

Inför beslut om insättande av epoetin bör risken för stimulerad tumörtillväxt beaktas .

För val av erytropoesstimulerare se

.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023