Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Akut/kortvarig smärta

Vävnadsskadesmärta (nociceptiv smärta)

Som basbehandling ges paracetamol i kombination med COX-hämmare i adekvat dosering. Vid behov av ytterligare analgetika kan opioidbehandling övervägas. Den kan i flertalet fall avslutas inom 3–5 dygn och bör inte pågå längre än 2 veckor vid ett och samma smärttillstånd. Efter 2 veckors behandling med opioider ökar risken för beroendeutveckling. Kvarstående smärta under längre tid, efter exempelvis operation, motiverar sällan opioidbehandling.

Paracetamol

Paracetamol kan kombineras med såväl COX-hämmare som opioider.

COX-hämmare (NSAID)

Lägsta effektiva dos och kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas.

I första hand

I andra hand

Högsta rekommenderade dos är 1200 mg per dygn till vuxna.

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA); janusinfo.se . Vid lågdos-ASA-behandling, kombinera med annan COX-hämmare.

Vid ökad risk för gastrointestinala biverkningar

Behandling med COX-hämmare (NSAID) hos äldre .
För ulkusprofylax vid behandling med COX-hämmare .

Specialiserad vård

Paracetamol och COX-hämmare för parenteralt bruk

I första hand

Intravenöst paracetamol används endast om paracetamol har betydelsefull effekt och annat administreringssätt inte är möjligt.

I andra hand

Opioidanalgetika

Den läkare som förskriver opioider har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats, eller ansvaret inklusive behandlingsplan övertagits och bekräftats av kollega. Iterering medför samma ansvar som insättning. Kortverkande opioider ges vid behov i lägsta effektiva dos. Långverkande opioidpreparat rekommenderas inte vid akut smärta. Peroral behandling ges i första hand.

All smärta är inte opioidkänslig och samtliga opioider medför risk för beroende.

Klokt råd

Om opioider behövs vid akut smärta ska behandlingen avslutas inom 3–5 dygn.

I första hand

I andra hand – när morfin inte tolereras eller är mindre lämpligt

Opioidinducerat illamående

Opioidinducerad förstoppning

Senast uppdaterad: 29 juni 2023