Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Med långvarig smärta avses vanligtvis smärta som kvarstår efter ett förväntat läkningsförlopp eller efter tre månader. En smärtanalys är grunden för behandlingen. Icke-farmakologiska behandlingsalternativ, som till exempel strukturerad träning/fysisk aktivitet och/eller TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), ska prövas och optimeras.

Vid vissa muskuloskeletala degenerativa tillstånd kan långvarig analgetikabehandling vara indicerad. Ibland kan paracetamol i kombination med COX-hämmare ge en minskad smärtupplevelse och förbättrad funktion. Vid utebliven positiv effekt bör läkemedelsbehandling avslutas.

Opioider har endast undantagsvis en plats vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta. Bestående smärtlindrande effekt av opioider är ovanligt och risken för biverkningar är stor.

Långvarig icke-cancerrelaterad smärta hos äldre
Opioidbehandling vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta; viss.nu
Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna; lakemedelsverket.se

Vårdförlopp Smärta långvarig, hos vuxna; nationelltklinisktkunskapsstod.se

Artros

Fysisk aktivitet är basbehandling vid artros.

Hälsosamma levnadsvanor
  • Anpassad handledd träning i kombination med utbildning. Rekommendation enligt Fyss . Överväg FaR.
  • Viktreduktion vid behov eftersom övervikt förvärrar smärta vid artros
  • Rökstopp

Höftledsartros; viss.nu

Knäledsartros; viss.nu

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar; socialstyrelsen.se

I första hand

Vid behov under korta perioder.

Rekommenderad dos 250–500 mg per dygn.


Rekommenderad dos 400–1200 mg per dygn.

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA); janusinfo.se . Vid lågdos-ASA-behandling, kombinera med annan COX-hämmare.

Vid ökad risk för gastrointestinala biverkningar
Högsta rekommenderade dos 200 mg per dygn.

Försiktighet vid behandling med COX-hämmare hos äldre, som ofta har nedsatt njurfunktion och hjärt-kärlsjukdomar. Se även Smärta hos äldre

Ulkusprofylax

Ulkusprofylax vid medicinering med COX-hämmare/ASA bör endast ges till patienter med tidigare ulkussjukdom; janusinfo.se

I andra hand

Vid behov under korta perioder. Kan kombineras med COX-hämmare enligt ovan.

Förläng endast läkemedelsbehandling som vid utvärdering bedöms effektiv; janusinfo.se

Senast uppdaterad: 29 juni 2023