Janusinfo Region Stockholm logga

Gastroesofageal refluxsjukdom

Hälsosamma levnadsvanor
  • Viktnedgång hos överviktiga.
  • Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om .
  • Rekommendera minskat alkoholintag och erbjud stödjande insatser. Läs om .

Uppmärksamma förekomst av alarmsymtom.

Symtomstyrd behandling med lägsta möjliga dos protonpumpshämmare (PPI) ska eftersträvas. Vid tveksamhet om diagnos bör gastroskopi göras. PPI bör undvikas minst en vecka innan undersökning.

Senast uppdaterad: 2 februari 2024