Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Leversjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor

Vid levercirrhos oavsett orsak är alkoholstopp en viktig del av behandlingen. Vid riskbruk av alkohol, erbjud remiss till beroendemottagning. Läs om

.

Leverencefalopati

I första hand

I andra hand – vid behov tillägg av

Ascites


Vid behov tillägg av

Portal hypertension

Primär eller sekundärprofylax med oselektiv betablockad mot varixblödning

I första hand

Startdosen är normalt 6,25 mg x 1 och kan titreras upp stegvis under 1–3 veckor upp till 25 mg x 1.


I andra hand

Primär biliär kolangit (PBC)

Autoimmun hepatit

I första hand

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos.


I andra hand

Behandling ska föregås av TPMT-utredning. Azatioprin används oftast i kombination med prednisolon, minsta möjliga dos av prednisolon bör eftersträvas. Azatioprin inducerar inte remission vid monoterapi, men kan upprätthålla remission under lång tid.


I tredje hand

Takrolimus doseras utifrån plasmakoncentration för att undvika dosberoende biverkningar.

Senast uppdaterad: 2 februari 2024