Janusinfo Region Stockholm logga

Exempel på läkemedel med stor risk för biverkningar hos äldre

Läkemedel med antikolinerga effekter

Äldre är känsliga för antikolinerga effekter vilket ökar risken för kognitiv påverkan, akut konfusion och symtom som muntorrhet, förstoppning och urinretention. Antikolinerga effekter finns hos läkemedel ur flera olika grupper, exempelvis antihistaminer som hydroxizin och prometazin, vissa antipsykotiska läkemedel och tricykliska antidepressiva samt vissa läkemedel mot trängningsinkontinens.

Propiomazin

Propiomazin (t.ex. Propavan) rekommenderas inte på grund av risk för dagtrötthet och extrapyramidala biverkningar.

Kodein

Kodein rekommenderas inte. Stor skillnad mellan individers metaboliseringsförmåga gör att nivån av den aktiva metaboliten morfin blir oförutsägbar. Den fasta kombinationen gör dessutom opioiddoseringen oflexibel då den begränsas av maxdosen av paracetamol som till äldre är 3 g/dygn.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, bilaga 2 ;

Senast uppdaterad: 19 januari 2024