Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Exempel på läkemedel med stor risk för biverkningar hos äldre

Läkemedel med antikolinerga effekter

Äldre är känsliga för antikolinerga effekter vilket kan medföra risk för kognitiv påverkan, akut konfusion och symtom som muntorrhet, förstoppning och urinretention. Antikolinerga effekter finns hos läkemedel ur flera olika grupper, exempelvis antihistaminer som hydroxizin och prometazin, vissa antipsykotiska läkemedel och tricykliska antidepressiva samt vissa läkemedel mot trängningsinkontinens.

Klokt råd

Vid överaktiv blåsa är levnadsvanor och träning av bäckenbotten nummer ett, inte en tablett.

Propiomazin

Propiomazin (t.ex Propavan) bör ej användas på grund av risk för dagtrötthet och extrapyramidala biverkningar.

Kodein

Kodein rekommenderas inte på grund av stor interindividuell variation i metabolism till den aktiva metaboliten morfin. Med fast kombination av kodein och paracetamol finns dessutom risk för otillräcklig opioideffekt då den rekommenderade maxdosen av paracetamol till äldre är 3 g/dygn.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, bilaga 2; socialstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 29 september 2023