Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Astma hos barn 6 månader–11 år

Hälsosamma levnadsvanor
  • Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser för dem i hemmet som röker. Läs om Nikotinberoende .
  • Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendation om regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Rekommendation enligt Fyss . Överväg FaR.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet dygnet runt, även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök, se länk till instruktionsfilmer Inhalera rätt nedan. För barn i åldern 4–11 år, utvärdera behandlingen med C-ACT (Astmakontrolltest för barn mellan 4 och 11 år).

Klokt råd

Lär patienten att inhalera rätt. Förskriv spacer till sprayanvändare.

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Till barn under 4 år bör även mask förskrivas.

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator; janusinfo.se

Inhalera rätt; inhalatorkarta och instruktionsfilmer på janusinfo.se

Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar; viss.nu

Barn 6 mån–5 år

Lindriga infektionsutlösta besvär – vid behov


Episodisk astma – cirka 10 dagars behandling

I första hand

INHALATIONSSTEROID

I andra hand

LEUKOTRIENANTAGONIST

Utvärdera effekten av behandlingen. Om barnet fortfarande har besvär efter cirka 10 dagars behandling bör barnläkare konsulteras.

Om behov av behandling föreligger mer än 4 gånger per år är kontakt med barnläkare indicerad.

Barn 6–11 år

Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per månad

Vid behov

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Steg 2

Kontinuerlig behandling vid astmabesvär >2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation.

Tillägg till Steg 1

Utvärdera effekten av behandlingen. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök.

I första hand

INHALATIONSSTEROIDER


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

I andra hand

LEUKOTRIENANTAGONIST

Steg 3

Vid kvarstående astmabesvär kontakta barnläkare.

Senast uppdaterad: 29 september 2023