Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Diabetes mellitus

Hälsosamma levnadsvanor
  • Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende .
  • Närings- och energimässigt balanserad kost. Råd om hälsosamma matvanor ska följa Nordiska näringsrekommendationer , Livsmedelsverkets råd samt Socialstyrelsens Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården . Vid ohälsosamma matvanor erbjud kvalificerat rådgivande samtal med individuellt anpassade råd.
  • Vid övervikt/fetma, erbjud stöd och behandling för viktnedgång/vikthantering. Övervikt och fetma hos vuxna; viss.nu
  • Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg FaR.
  • Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

Klokt råd

Alkohol kan bidra till symtom, sjukdom eller dålig behandlingseffekt. Var uppmärksam, erbjud stöd och behandling vid riskbruk av alkohol.

Multifaktoriell behandling

Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom glukoskontroll är det viktigt att uppnå god blodtryckskontroll (målblodtryck ), dock med försiktighet vid neuropati/ortostatism och hos äldre. ACE-hämmare eller ARB är förstahandsmedel vid diabetes mellitus med mikroalbuminuri. Statinbehandling är indicerad för majoriteten.

Mål för HbA1c

God glukoskontroll är viktigt för att minska symtom på hyperglykemi och hypoglykemi samt för att förhindra diabeteskomplikationer. Målvärde för glukoskontroll är HbA1c ≤52 mmol/mol men bör anpassas individuellt. Vid diagnos och åren närmast därefter kan målet sättas lägre, 42–48 mmol/mol. Beakta risk för hypoglykemi. Hos äldre och svårt sjuka, där målet är symtomfrihet snarare än förebyggande av diabeteskomplikationer, är högre värden acceptabla.

Hjärta och kärl

Diabetes hos vuxna; viss.nu

Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes; lakemedelsverket.se

Att förbygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel; lakemedelsverket.se

Nationella riktlinjer för diabetesvård; socialstyrelsen.se

Bild
Senast uppdaterad: 29 september 2023