Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Ischemisk hjärtsjukdom

TROMBOCYTHÄMMARE

Vid misstanke om instabil kranskärlssjukdom ges en laddningsdos om 500 mg helst buffrad acetylsalicylsyra, t.ex. Bamyl brustablett. Alternativt tuggas 4 tabletter Trombyl (300 mg) för snabb effekt.

Klopidogrel är alternativ vid ASA-överkänslighet.

Vid tidigare ulkussjukdom är det säkrare att lägga till PPI till ASA än att byta till klopidogrel.

Specialiserad vård

TROMBOCYTHÄMMARE

Prasugrel eller tikagrelor ges som tidsbegränsad kombinationsbehandling med ASA efter akut koronart syndrom. Klopidogrel är ett alternativ till prasugrel eller tikagrelor som tidsbegränsat tillägg till ASA för vissa patientgrupper efter hjärtinfarkt eller PCI.

*Begränsad subvention; tlv.se

ÖVRIGA ANTITROMBOTISKA LÄKEMEDEL

Lipidsänkande behandling

Läs mer

BETABLOCKERARE

ACE-HÄMMARE

Vid nedsatt vänsterkammarfunktion, diabetes mellitus eller hypertoni
Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om patienten tolererar denna.

MINERALKORTIKOIDRECEPTORANTAGONIST (MRA)

Vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt överväg

Beakta risk för hyperkalemi (lätt förhöjt och stabilt P-Kalium upp till 5,5 mmol/l kan ofta tolereras).

Risk för gynekomasti som är reversibel vid kortare tids användning. Beakta risk för hyperkalemi (lätt förhöjt och stabilt P-Kalium upp till 5,5 mmol/l kan ofta tolereras).

Vid diabetes mellitus typ 2

SGLT2-hämmare och/eller GLP1-agonister rekommenderas, se Kardiovaskulär riskreduktion vid aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom och samtidig diabetes mellitus typ 2 .

Se även Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom under Diabetes mellitus typ 2 .

Angina pectoris – symtomatisk behandling

Anfallskuperande

NITROGLYCERIN

Specialiserad vård

Anfallsförebyggande

BETABLOCKERARE

KALCIUMANTAGONISTER

Försiktighet med verapamil i kombination med betablockad på grund av risk för bradyarytmier.

LÅNGVERKANDE NITRAT

Senast uppdaterad: 29 september 2023