Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Perifer artärsjukdom

Perifer artärsjukdom innebär kraftigt ökad risk för kardiovaskulära händelser. Med perifer artärsjukdom avses bland annat aterosklerotisk benartärsjukdom (symtomgivande claudicatio och/eller ankel/brakialindex <0,9) och carotissjukdom.

Uppmärksamma kritisk ischemi med vilovärk/sår/gangrän och handlägg skyndsamt, se

Vårdförlopp Kritisk benischemi; kunskapsstodforvardgivare.se

Benartärsjukdom – kritisk ischemi och claudicatio; viss.nu

Identifiera perifer artärsjukdom genom att fråga efter symtom och mäta ankel/brakialindex; instruktionsfilm på janusinfo.se

Hälsosamma levnadsvanor
  • Gångträning, helst ledarledd. Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss . Överväg FaR.
  • Tobaksstopp, erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende .

Lipidsänkande behandling

Läs mer

Dessa patienter har mycket hög kardiovaskulär risk och ska därför erbjudas lipidsänkande behandling.

Blodtryckssänkande behandling

Läs mer


Samma blodtrycksmål som för övriga patienter med hypertoni, gäller dock inte vid kritisk ischemi

Vid diabetes mellitus typ 2

Viktigt med blodsockerreglering, se Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom under Diabetes mellitus typ 2 .

SGLT2-hämmare och/eller GLP1-agonister rekommenderas, se Kardiovaskulär riskreduktion vid aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom och samtidig diabetes mellitus typ 2 .

Trombocythämmande läkemedel

Till samtliga patienter med symtomatisk perifer artärsjukdom

TROMBOCYTHÄMMANDE LÄKEMEDEL

eller

Tidsbegränsad kombinationsbehandling (dubbel trombocythämning eller trombocythämmare i kombination med direktverkande oralt antikoagulantium i lågdos) kan sättas in av kärlkirurg efter bedömning/intervention. Instruktion om behandlingslängd och lämplig uppföljning ska finnas.

Senast uppdaterad: 7 november 2023