Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Hud- och könssjukdomar

Mjukgörare

Mjukgörare ska förskrivas med subvention endast till patienter med eksem, psoriasis eller iktyos. Övriga patienter hänvisas till egenvård.

För vägledning avseende åtgång av mjukgörare, se Smörjråd för huden www.viss.nu .

Glukokortikoider för utvärtes bruk

GRUPP I – MILT VERKANDE

GRUPP II – MEDELSTARKT VERKANDE

GRUPP III – STARKT VERKANDE

Nedtrappning av lokala glukokortikoider; www.janusinfo.se

Hudmykoser

Jästsvamp

Pityriasis versicolor

*Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan apotek.

Intertriginös dermatit

I första hand
I andra hand – vid otillräcklig effekt

Vaginit, vaginos

Dermatofyter (trådsvamp)

Nagelmykoser

Lindrigt nagelengagemang

Enstaka naglar med engagemang av endast distala halvan av nageln.

Utbrett nagelengagemang

Behandling enbart vid påtagliga besvär och laboratorieverifierad dermatofytinfektion.

Terbinafin tablett kan kombineras med amorolfin nagellack för bättre effekt och minskad risk för recidiv.

Urtikaria

ANTIHISTAMINER

Urtikaria; www.viss.nu

Akne

Lindrig–medelsvår akne

Lokalbehandling

*Adapalen och andra retinoider är kontraindicerade för gravida och kvinnor som planerar att bli gravida

**Ingår inte i läkemedelsförmånen

Medelsvår–svår papulopustulös akne

Om tidigare lokalbehandling inte är tillräcklig

I första hand

Som enskild behandling vid medelsvår papulopustulös akne. Om otillräcklig effekt efter 4–8 veckor ska tillägg av lymecyklin göras.

*Adapalen och andra retinoider är kontraindicerade för gravida och kvinnor som planerar att bli gravida.

**Ingår inte i läkemedelsförmånen

I andra hand

Oral antibiotikabehandling ska ges i kombination med antibiotikafri lokalbehandling. Ska ges i fulldos (300 mg x 2) i 3 månader. Vid svår papulopustulös akne, risk för ärrbildning eller vid otillräcklig effekt, remiss till hudläkare för ställningstagande till isotretinoinbehandling. Efter avslutad antibiotikabehandling bör patienten fortsätta med antibiotikafri lokalbehandling under lång tid. Lymecyklinbehandlingen upprepas högst en gång vid recidiv. För kvinnor med behov av antikonception kan lokalbehandling istället kombineras med lämplig kombinerad hormonell antikonception.

Specialiserad vård

Medelsvår–svår papulopustulös och nodulocystisk akne som inte svarar på konventionell behandling

Remiss till hudspecialist för ställningstagande till insättning av isotretinoin. Isotretinoin har teratogena effekter.

Akne; www.viss.nu

Behandling av akne; www.lakemedelsverket.se

Rosacea

Lindrig–medelsvår rosacea

I första hand

I andra hand – om azelainsyra inte tolereras

Medelsvår–svår rosacea

I första hand

*Begränsad subvention; www.tlv.se

I andra hand – om lokalbehandling inte är tillräcklig, tillägg av

Vid uttalad papulopustulös rosacea med risk för ärrbildning eller vid otillräcklig effekt av lymecyklin i fulldos (300 mg x 2 i 2–3 månader) i kombination med lokalbehandling, remiss till hudläkare för ställningstagande till isotretinoin.

Specialiserad vård

Medelsvår–svår papulopustulös rosacea

Remiss till hudspecialist för ställningstagande till insättning av isotretinoin. Isotretinoin har teratogena effekter.

Dos: 0,5–1 mg/kg/dag. I praktiken kan även lägre dos vara aktuell p.g.a. risk för biverkningar hos äldre patienter.

Rosacea; www.viss.nu

Psoriasis

Barn ska alltid remitteras till hudspecialist.

Hälsosamma levnadsvanor
  • Psoriasis är förknippat med kardiovaskulär och metabol sjukdom såsom hypertoni, diabetes, och fetma samt depression. Individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor rekommenderas.
  • Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss . Överväg FaR.
  • Rökning kan försämra psoriasis. Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende .
  • Riskbruk av alkohol kan försämra psoriasis, erbjud rådgivande samtal.
  • Råd om hälsosamma matvanor ska följa Nordiska närings­rekommendationer (NNR 2012) och Livsmedelsverkets råd . Vid ohälsosamma matvanor erbjud kvalificerat rådgivande samtal med individuellt anpassade råd.

Lindrig psoriasis

Mjukgörare som underhållsbehandling samt i kombination med lokala glukokortikoider vid behov.

Mjukgörare

Glukokortikoider för utvärtes bruk

På bål, extremiteter och i hårbotten: Grupp III, starkt verkande.

I ansikte och i hudveck: Grupp I-II, milt respektive medelstarkt verkande.

Specialiserad vård

Medelsvår–svår psoriasis och när lokalbehandling är otillräcklig

Remiss till hudspecialist för ställningstagande till ljusbehandling och/eller systemisk läkemedelsbehandling.

Systemisk behandling kombineras oftast med lokalbehandling. Mjukgörare ska alltid användas som underhållsbehandling och vid recidiv ska i första hand lokala glukokortikoider eller kombination av glukokortikoid och kalcipotriol användas.

I första hand

I andra hand

TNF-HÄMMARE
*Endast när det är medicinskt motiverat med citratfri beredning.

Vid terapisvikt eller biverkningar av första TNF-hämmaren rekommenderas byte till en TNF-hämmare med annan molekylär struktur.

Psoriasisartrit

Psoriasis; www.viss.nu

Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit; www.lakemedelsverket.se

Atopiskt eksem

I första hand

Mjukgörare

Glukokortikoider för utvärtes bruk

Mjukgörare som underhållsbehandling samt i kombination med lokala glukokortikoider vid behov.

Specialiserad vård

I andra hand

KALCINEURINHÄMMARE

Lindrigt-medelsvårt atopiskt eksem

Medelsvårt-svårt atopiskt eksem

*Begränsad subvention; www.tlv.se

Seborroiskt eksem

*Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan apotek.

Seborroiskt eksem hos vuxna; www.viss.nu

Aktinisk keratos

Samtliga patienter som söker för eller behandlas för aktiniska keratoser ska få solskyddsråd, se nedan, och rekommenderas solskyddsmedel med lägst solskyddsfaktor 30. Läkare inom primärvården kan behandla aktinisk keratos med imikvimod om diagnos kan ställas med hög säkerhet. Vid diagnostisk osäkerhet eller om otillräcklig effekt konstateras vid behandlingskontroll, remittera till hudläkare.

Kläder som solskydd; www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Solråd; www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Huvudlöss

På grund av ökad resistens hos huvudlöss mot läkemedel är medicintekniska produkter förstahandsval. De finns att köpa på apotek. Medel som innehåller dimetikon kan vara att föredra.

Skabb

Skabbdjur bör ha påvisats innan behandling inleds.

*Ingår inte i läkemedelsförmånen

Labial herpes

Behandling behövs sällan.

Lokalbehandling finns, men har marginell effekt på tid till utläkning. Vid primärinfektion eller svåra skov är tidig peroral behandling att föredra.

Sexuellt överförbara sjukdomar

Klamydia

Vid graviditet, se www.medscinet.se/infpreg .

Mycoplasma genitalium

Avvakta resistensbestämning innan behandling ges då makrolidresistens förekommer.

Överväg remiss till venereolog i komplicerade fall.

Kondylom

Podofyllotoxin är kontraindicerat vid graviditet.

Specialiserad vård

Genital herpes

Klamydia, Mycoplasma genitalium, Kondylom, Herpes simplex; www.viss.nu

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner; www.lakemedelsverket.se

Hud- och mjukdelsinfektioner

Impetigo