Janusinfo Region Stockholm logga

Urinvägsinfektioner

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård ; Strama Stockholm,

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård ;

Växelbruk rekommenderas för att minska risken för resistensutveckling.

Urinodling rekommenderas enligt nedan och vid terapisvikt, recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI samt vid UVI vid känd eller misstänkt resistensproblematik.

Vid terapisvikt eller recidiv beakta differentialdiagnoser som STI, vulvovaginit och urogenitalt östrogenbristsyndrom. I vissa fall kan profylax under längre tid alternativt postkoitalt övervägas.

Cystit hos kvinnor

nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn (inte vid eGFR <40 ml/min)
pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn
pivmecillinam 400 mg x 2–3 i 3 dygn (<50 års ålder med sporadisk UVI)


Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dygn

Bakteriuri och cystit hos gravida

Odla först.

nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn
(inte vid eGFR <40 ml/min, inte vid förlossning)
pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn
cefadroxil* 500 mg x 2 i 5 dygn

*Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Cystit hos män

Odla först. Bevaka odlingssvar och resistensbestämning.

nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dygn (inte vid eGFR <40 ml/min)
pivmecillinam 200 mg x 3 i 7 dygn


Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim 160 mg x 2 i 7 dygn

Febril UVI hos vuxna

Odla först. Bevaka odlingssvaret – risk för resistens.

ciprofloxacin* 500 mg x 2 i 7 dygn (kvinnor), 10–14 dygn (män)


Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim + sulfametoxazol* 160 mg/800 mg x 2 i 10 dygn (kvinnor), 10–14 dygn (män)

Febril UVI hos gravida ska alltid initialt handläggas i slutenvård.

*Anpassa dosen till njurfunktionen.

Cystit hos barn <2 år

Akut cystit hos barn <2 år behandlas som febril UVI och ska handläggas av barnläkare eller allmänläkare i samråd med barnläkare.

Cystit hos barn ≥2 år

Odla först.

nitrofurantoin* 1,5 mg/kg x 2 i 5 dygn (inte vid eGFR <40 ml/min) (max 50 mg x 3)
pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn till barn över 30 kg
cefadroxil** 15 mg/kg x 2 i 5 dygn (max 500 mg x 2)


Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim 3 mg/kg x 2 i 5 dygn (max 160 mg x 2)

*Tabletterna går att krossa och blanda i vätska eller mat.
**Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Febril UVI hos barn

Misstänkt febril UVI hos barn 0–15 år ska behandlas av barnläkare eller i samråd med barnläkare enligt nationella riktlinjer, Urinvägsinfektion (UVI) hos barn ;

Senast uppdaterad: 28 maj 2024