Janusinfo Region Stockholm logga

Matsmältningsorgan

Läs om

Protonpumpshämmare (PPI) överförskrivs. Många patienter ordineras PPI utan korrekt indikation, behandlas onödigt länge eller med onödigt potent PPI.

Indikationer för PPI:

  • Gastroesofageal refluxsjukdom
  • Ulkussjukdom
  • Ulkusprofylax

Ompröva PPI-behandling vid receptförnyelse. Eftersträva lägsta dos och kortast möjliga behandlingstid. PPI har associerats med ökad risk för pneumoni, frakturer och svår tarminfektion (Clostridioides difficile). Avslutande av PPI-behandling kan medföra symtom på förhöjd syrasekretion. Vid eventuella utsättningssymtom kan antacida övervägas.

Biverkningar vid behandling med protonpumpshämmare ;

Funktionell dyspepsi

Funktionell dyspepsi är den vanligaste orsaken till långvarig dyspepsi. Diagnosen ställs enligt Rome IV-kriterierna. Det är ett ofarligt men ibland besvärligt tillstånd. Undvik PPI som har en mycket blygsam effekt, liksom eradikering av Helicobacter pylori.

Vid lätta till måttliga besvär

Livsstilsåtgärder som att äta små portioner, långsamt och ofta. Stresshantering och fysisk aktivitet är viktigt.

Vid uttalade besvär

Amitriptylin kan användas då smärta är dominerande symtom. Börja med 10 mg till natten, öka med 10 mg var 10:e dag till avsedd effekt. Om effekt inte nåtts vid 50 mg per dygn är det sällan meningsfullt att öka dosen ytterligare och amitriptylin sätts ut. Vid effekt fortgår behandlingen i 6–12 månader, därefter utsättningsförsök genom uttrappning. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

Dyspeptiska besvär och ulkussjukdom ;

Gastroesofageal refluxsjukdom

Hälsosamma levnadsvanor
  • Viktnedgång hos överviktiga.
  • Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om .
  • Rekommendera minskat alkoholintag och erbjud stödjande insatser. Läs om .

Uppmärksamma förekomst av alarmsymtom.

Symtomstyrd behandling med lägsta möjliga dos protonpumpshämmare (PPI) ska eftersträvas. Vid tveksamhet om diagnos bör gastroskopi göras. PPI bör undvikas minst en vecka innan undersökning.

Ulkussjukdom

Duodenalulkus och HP-positivt ventrikelulkus

Kombinera

och

och

Eradikeringsbehandling i 7 dygn: omeprazol 20 mg x 2 + amoxicillin 1 g x 2 + klaritromycin 500 mg x 2. Ventrikelulkus ska därefter behandlas med omeprazol 20 mg x 1 till gastroskopiverifierad sårläkning.

Vid terapisvikt eller Pc-allergi

Kombinera

och

och

Eradikeringsbehandling i 7 dygn: omeprazol 20 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 + klaritromycin 500 mg x 2. Ventrikelulkus ska därefter behandlas med omeprazol 20 mg x 1 till gastroskopiverifierad sårläkning.

HP-negativt ventrikelulkus

Behandling till gastroskopiverifierad utläkning vid ventrikelulkus

Överväg alternativa orsaker till ulkus inklusive malignitet. Se över läkemedelsbehandlingen och sätt om möjligt ut COX-hämmare och ASA.

Ulkusprofylax

Ulkusprofylax vid medicinering med COX-hämmare/ASA bör endast ges till patienter med tidigare ulkussjukdom ;

Steroidbehandling motiverar inte ulkusprofylax med protonpumpshämmare ;

Oral candidiasis

Specialiserad vård

Specialiserad vård

Esofageal candidiasis

Illamående

Rörelsesjuka

Förebyggande

Diarré

Observera att anamnestiska uppgifter angående levnadsvanor, kost och alkoholkonsumtion kan vara av vikt för att bedöma orsak till diarré.

Vid funktionell diarré kan en liten dos loperamid, 2–6 mg/dygn, ges regelbundet i förebyggande syfte.

Koleretisk diarré – överskott av gallsyror i kolon

Intas i samband med måltid. Kan påverka absorption av andra läkemedel vid samtidigt intag.

*Begränsad subvention;

Förstoppning hos vuxna

Hälsosamma levnadsvanor
  • Kost med högt fiberinnehåll.
  • Regelbunden fysisk aktivitet, t.ex. löpning eller rask promenad.

I första hand

Intas med fördel i samband med måltid. Laktulos kan vara att föredra till äldre då det är lättare att svälja p.g.a. mindre mängd.

I andra hand

Uppföljning och utvärdering efter fyra veckors behandling. Fortsatt behandling endast vid fullgod effekt.

*Begränsad subvention;

Tilläggsbehandling vid behov

Kan användas även för långtidsbehandling utan risk för påverkan på den normala tarmfunktionen.

Förstoppning hos barn

Till spädbarn <1år
Till barn >1år

IBS (Irritable Bowel Syndrome)

Hälsosamma levnadsvanor

Den viktigaste behandlingen är livsstilsåtgärder som att i lugn miljö äta små portioner, långsamt och ofta. Dessutom är fysisk aktivitet och stresshantering viktigt. Fiberrik kost kan lindra besvären både vid IBS-C och IBS-D. Observera dock att flatulensbesvär kan öka med högt fiberintag.

Icke farmakologisk behandling

Psykologisk behandling (KBT) har effekt liksom riktad kostbehandling såsom low-FODMAP via dietist.

Förstoppning som dominerande avföringsrubbning, IBS-C

I första hand

Intas med fördel i samband med måltid.

*Börja med 0,5–1 dos per dag med långsam upptrappning för att minska eventuella gasbesvär.


I andra hand – vid svår IBS-C

Kan ges som tillägg eller monoterapi. Utvärdering efter fyra veckors behandling. Fortsatt behandling endast vid effekt.

*Begränsad subvention;

Diarré som dominerande avföringsrubbning, IBS-D

Buksmärta

Börja med 10 mg till natten, öka med 10 mg var 10:e dag till avsedd effekt. Om effekt inte nåtts vid 50 mg per dygn är det sällan meningsfullt att öka dosen ytterligare och amitriptylin sätts ut. Vid effekt fortgår behandlingen i 6–12 månader, därefter utsättningsförsök genom uttrappning. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

Vid IBS med uttalade försstoppningsbesvär kan amitriptylin förvärra förstoppning.

Anal smärta och klåda

Vid anala besvär ska underliggande allvarlig sjukdom uteslutas med palpation, proktoskopi och rektoskopi.

Symtomatisk behandling

*Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.

Kronisk pankreasinsufficiens

Hälsosamma levnadsvanor
  • Alkohol leder till progress av sjukdomen varför alkoholstopp är en viktig del av behandlingen.
  • Rökning leder till progress av sjukdomen. Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om .

Intas under måltid. Viktigt att inte underdosera.

Specialiserad vård

Specialiserad vård

Tarmrengöring inför kolonröntgen och koloskopi

Leversjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor

Vid levercirrhos oavsett orsak är alkoholstopp en viktig del av behandlingen. Vid riskbruk av alkohol, erbjud remiss till beroendemottagning. Läs om

.

Leverencefalopati

I första hand

I andra hand – vid behov tillägg av

Ascites


Vid behov tillägg av

Portal hypertension

Primär eller sekundärprofylax med oselektiv betablockad mot varixblödning

I första hand

Startdosen är normalt 6,25 mg x 1 och kan titreras upp stegvis under 1–3 veckor upp till 25 mg x 1.


I andra hand

Primär biliär kolangit (PBC)

Autoimmun hepatit

I första hand

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos.


I andra hand

Behandling ska föregås av TPMT-utredning. Azatioprin används oftast i kombination med prednisolon, minsta möjliga dos av prednisolon bör eftersträvas. Azatioprin inducerar inte remission vid monoterapi, men kan upprätthålla remission under lång tid.


I tredje hand

Takrolimus doseras utifrån plasmakoncentration för att undvika dosberoende biverkningar.

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor
Specialiserad vård

Specialiserad vård

Mikroskopisk kolit

Startdos 9 mg/dag med successiv nedtrappning.

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom

I första hand

5-ASA – enbart vid Ulcerös kolit
STEROIDER

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos.

*Begränsad subvention;

I andra hand

Doseringen av azatioprin vägleds av TPMT-bestämning, kroppsvikt och läkemedelsmetabolitkoncentrationer.

I tredje hand

*citratfri

Nationellt vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) ;

Vårdförlopp Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) – vuxna ;

Senast uppdaterad: 10 juni 2024