Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Gastroesofageal refluxsjukdom

Hälsosamma levnadsvanor
  • Viktnedgång hos överviktiga.
  • Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende .
  • Rekommendera minskat alkoholintag och erbjud stödjande insatser. Läs om Alkoholsjukdomar .
  • Höjd huvudända i liggande.

Uppmärksamma förekomst av alarmsymtom (dysfagi, kräkning, tecken på gastrointestinal blödning, ofrivillig viktnedgång).

Vid ihållande refluxbesvär bör syrahämmande läkemedel erbjudas. Symtomstyrd behandling med lägsta möjliga dos ska eftersträvas. Vid tveksamhet om diagnos bör gastroskopi göras. Det diagnostiska utbytet av gastroskopi försämras av pågående behandling med syrahämmande läkemedel varför sådan behandling helst ska undvikas minst en vecka innan undersökning.

Senast uppdaterad: 29 september 2023