Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Leversjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor

Vid levercirrhos oavsett orsak är alkoholstopp en viktig del av behandlingen. Vid riskbruk av alkohol, erbjud remiss till beroendemottagning. Läs om Alkoholsjukdomar .

Leverencefalopati

I första hand

I andra hand – vid behov tillägg av

Ascites


Vid behov tillägg av

Portal hypertension

Primär eller sekundärprofylax med oselektiv betablockad mot varixblödning.

I första hand

Startdosen är normalt 6,25 mg x 1 och kan titreras upp stegvis under 1–3 veckor upp till 25 mg x 1.


I andra hand

Primär biliär kolangit (PBC)

Autoimmun hepatit

I första hand

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Osteoporos


I andra hand

Behandling ska föregås av TPMT-utredning. Azatioprin används oftast i kombination med prednisolon, minsta möjliga dos av prednisolon bör eftersträvas. Azatioprin inducerar inte remission vid monoterapi, men kan upprätthålla remission under lång tid.


I tredje hand

Takrolimus doseras utifrån plasmakoncentration för att undvika dosberoende biverkningar.
Senast uppdaterad: 29 september 2023