Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Njursjukdomar

Beakta njurfunktionen och använd Janusmed vid ordination av läkemedel; www.janusinfo.se .

Njurfunktionen kan försämras akut med ökad risk för negativa effekter av läkemedel. Tänk på risken för negativa effekter av läkemedel vid akut försämrad njurfunktion; www.janusinfo.se

Njursvikt och albuminuri; www.viss.nu

Prevention vid medicinsk njursjukdom

Hälsosamma levnadsvanor
  • Vid rökning, rekommendera rökstopp, erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende .
  • Regelbunden fysisk aktivitet, både styrke- och uthållighetsträning är av värde. Rekommendation enligt Fyss .
  • Uppnå normalvikt. Råd om hälsosamma matvanor ska följa Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012) och Livsmedelsverkets råd . Vid ohälsosamma matvanor erbjud kvalificerat rådgivande samtal med individuellt anpassade råd. Specialkost (med proteinreduktion) vid avancerad njursvikt är specialistangelägenhet (njurmedicin/njurdietist).
  • Minska saltintaget. Även en måttlig minskning har gynnsamma effekter på blodtrycket.
  • Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.
Njurskyddande läkemedelsbehandling

För att bromsa progress av njursjukdom är optimal behandling av blodtryck och albuminuri centralt. För patienter med njursjukdom (inklusive njurtransplanterade) är det generella blodtrycksmålet <130/80 mmHg (standardiserat mottagningsblodtryck). Egenkontroll av blodtryck och 24 timmars blodtrycksmätning är värdefullt, målblodtrycket är då 5–10 mmHg lägre. Beakta övriga sjukdomar när målblodtryck sätts (se Hypertoni och Diabetes mellitus ). För äldre och sköra patienter bör behandlingen individualiseras med särskild hänsyn till tolerabilitet (t.ex. ortostatism, njurfunktionspåverkan). Högre blodtryck kan då accepteras.

Albuminuri ska reduceras så mycket som möjligt genom blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS). Starta med låga doser och trappa upp långsamt vid kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min). Följ eGFR och P‑Kalium. Att fortsätta RAAS-blockad är värdefullt även vid avancerad njursvikt. Utvärdering av dos/effekt och biverkningar behövs kontinuerligt, men regelmässig dossänkning/utsättning vid en viss grad av njurfunktionsnedsättning rekommenderas inte.

Kombinationsbehandling med ACE-hämmare och ARB rekommenderas inte då det medför ökad risk för hyperkalemi och njurfunktionspåverkan.

SGLT2-hämmare som tillägg till RAAS-blockad har njurskyddande effekt vid diabetes mellitus typ 2 och vid kronisk njursjukdom med albuminuri.

Se Diabetes mellitus typ 2

SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus typ 2, hjärt- kärl- eller njursjukdom; www.janusinfo.se

Patienter med kronisk njursjukdom och nedsatt GFR och/eller albuminuri har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Utöver god blodtryckskontroll och hälsosamma levnadsvanor rekommenderas primärprevention med statiner hos patienter över 50 år med GFR <60 ml/min (inklusive alla vuxna njurtransplanterade). Beträffande dialyspatienter saknas data till stöd för primärprevention. Sekundärprevention med statiner bör sättas in på samma indikation som för njurfriska. En ökad risk för statinbiverkningar föreligger framför allt vid GFR <30 ml/min.

Hjärta och kärl

ACE-HÄMMARE

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

SGLT2-HÄMMARE

Vid kronisk njursjukdom med albuminuri (u-alb/krea >30 mg/mmol) som tillägg till RAAS-blockad

Patientinformation finns för utskrift på www.janusinfo.se .

*Begränsad subvention; www.tlv.se

Vätske- och saltretention

Metabol acidos

D-vitaminbrist vid kronisk njursjukdom

D-vitaminbrist (S-25-OH-vitamin D <25 nmol/l) är mycket vanligt vid kronisk njursjukdom. Tidig behandling kan förebygga/fördröja utveckling av metabol bensjukdom och sekundär hyperparatyreoidism vid njursjukdom.

D-VITAMIN

Specialiserad vård

Rubbning av kalcium-fosfatmetabolismen

Behandling av hyperfosfatemi och sekundär hyperparatyreoidism.

FOSFATBINDARE

I första hand

I andra hand

Dosen kalciumkarbonat bör inte överstiga 1 g per dag

VITAMIN D-ANALOG

KALCIMIMETIKA

Endast för dialyspatienter med hyperparatyreoidism och hyperkalcemi

Hyperkalemi

Renal anemi

ERYTROPOESSTIMULERARE

Mål för behandling med erytropoesstimulerare är stabilt B-Hb 100–120 g/l.

I första hand

I andra hand

JÄRN

Patienter med kronisk njursvikt har ofta samtidig funktionell eller absolut järnbrist.

Peroral behandling – kan prövas initialt i CKD-stadium 3–4
*Ingår inte i läkemedelsförmånen

Vid otillräcklig eller utebliven effekt av peroral behandling eller vid samtidig behandling med erytropoesstimulerare bör intravenös järnbehandling ges.

Vid hemodialys
Övriga patienter med kronisk njursvikt eller patienter i peritonealdialys
**Begränsad subvention; www.tlv.se

Immunosuppression vid njurtransplantation

Se Riktlinjer för immunosuppression vid njurtransplantation; www.janusinfo.se

Beakta risken för läkemedelsinteraktioner vid behandling med immunosuppressiva läkemedel.


Depåpreparat, doseras en gång per dag.

Senast uppdaterad: 22 september 2022