Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Kroniskt öppenvinkelglaukom

Målet med behandlingen är att förhindra progress av sjukdomen och försämring av patientens livskvalitet.

Vid behandlingsstart med trycksänkande ögondroppar rekommenderas i första hand prostaglandinanalog.

I första hand

PROSTAGLANDINANALOG


Endast för iterering


Vid överkänslighet mot konserveringsmedel

BETABLOCKERARE


Om dosering en gång om dagen är av betydelse för följsamheten och/eller vid besvärande systemeffekter av kortverkande betablockerare

I andra hand

Vid otillräcklig effekt av monoterapi kan kombinationsterapi ges


Endast för iterering


Vid överkänslighet mot konserveringsmedel

*Begränsad subvention;

Riktlinjer för behandling av öppenvinkelglaukom ;

Senast uppdaterad: 19 januari 2024