Janusinfo Region Stockholm logga

Onkologi

Läs om

Specialiserad vård

Specialiserad vård

Det finns nationella och/eller regionala vårdprogram för de flesta tumörgrupperna, se vårdprogram på

. Dessutom utfärdas regionala ställningstaganden kring nya läkemedel fortlöpande; .

Patienter med cancer bör handläggas multidisciplinärt och multiprofessionellt. Behandlingen sker i slutenvård eller dagvård inom onkologi, hematologi, kirurgi, lungmedicin, urologi, gynekologi och barnonkologi. Stödjande behandling och uppföljning sker i samverkan med primärvård, ASIH och andra vårdenheter.

Prostatacancer och bröstcancer är de två största cancerformerna. Endokrin terapi är vanligt förekommande och ofta långvarig.

Prostatacancer

Endokrin terapi

ANTIANDROGEN

Bröstbestrålning ska rekommenderas inför monoterapi.

GnRH-AGONIST

Följ bruksanvisningen noggrant för rätt hantering av applikatorn.
Leuprorelinimplantatet rekommenderas men ibland kan 6 månaders doseringsintervall vara fördelaktigt. Då finns alternativa GnRH-agonister med likvärdig effekt. Beakta risken för osteoporos, utredning kan bli aktuell. Se

.

Bröstcancer

Endokrin terapi


Till lågriskpatienter

AROMATASHÄMMARE

ANTIESTROGEN


Till högriskpatienter

AROMATASHÄMMARE

Prevention av skelettlesioner och tumörinducerad hyperkalcemi

Cytostatikainducerat illamående

Anemi vid benmärgssvikt

Inför beslut om insättande av epoetin bör risken för stimulerad tumörtillväxt beaktas.

För val av erytropoesstimulerare, se

.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024