Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

ADHD hos barn och vuxna

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se ADHD ;

och .

Farmakologisk behandling av ADHD bör ske tillsammans med andra behandlingsinsatser.

Läkemedel vid adhd ;

I första hand

I andra hand

Vid otillräcklig effekt av ovanstående eller då centralstimulantia bedöms olämpligt

*Begränsad subvention;

Senast uppdaterad: 19 januari 2024