Janusinfo Region Stockholm logga

Akut/kortvarig smärta

Vävnadsskadesmärta (nociceptiv smärta)

Som basbehandling ges paracetamol i kombination med COX-hämmare i adekvat dosering. Vid behov av ytterligare analgetika kan opioidbehandling övervägas. Den kan i flertalet fall avslutas inom 3–5 dygn. Efter 2 veckors behandling med opioider ökar risken för beroendeutveckling. Kvarstående smärta under längre tid, efter exempelvis operation, motiverar sällan opioidbehandling.

Paracetamol i kombination med COX-hämmare

I första hand

Paracetamol i kombination med naproxen

och

I andra hand

Paracetamol i kombination med ibuprofen

och

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA) ;

. Vid lågdos-ASA-behandling, kombinera med annan COX-hämmare.

Vid ökad risk för gastrointestinala biverkningar, t.ex. blödningar

Paracetamol i kombination med celecoxib

och

.
.

Specialiserad vård

Specialiserad vård

Paracetamol och COX-hämmare för parenteralt bruk

I första hand

Intravenösa beredningar av paracetamol eller ibuprofen ska endast användas om annat administreringssätt inte är möjligt.

I andra hand

Opioidanalgetika

Den läkare som förskriver opioider har ansvaret för behandlingen och utsättningen.

Kortverkande opioider ges vid behov i lägsta effektiva dos. Peroral behandling ges när det är möjligt. Långverkande opioidpreparat rekommenderas inte vid akut smärta.

All smärta är inte opioidkänslig och samtliga opioider medför risk för beroende.

I första hand

I andra hand – när morfin inte tolereras eller är mindre lämpligt

Senast uppdaterad: 1 mars 2024