Janusinfo Region Stockholm logga

Cancerrelaterad smärta

Även vid cancerrelaterad smärta ska behandlingen föregås av en smärtanalys. Vid nociceptiv smärta, överväg basbehandling med paracetamol eventuellt i kombination med COX-hämmare, vilket minskar opioidbehovet. Vid neuropatisk smärta till följd av strålning eller kemoterapi, se

Specialiserad vård

Specialiserad vård

Smärtbehandling med transdermalt fentanyl ;

Opioidinducerad förstoppning

Profylaktisk behandling mot förstoppning ska övervägas från första behandlingsdagen.

Basbehandling

OSMOTISKT AKTIVT LAXERMEDEL


Tilläggsbehandling vid behov

MOTORIKSTIMULERANDE LAXERMEDEL

Opioidreceptorantagonister vid opioidinducerad förstoppning (OIBD) ;

Opioidinducerat illamående

Profylaktisk behandling mot illamående bör övervägas i 7–14 dagar.

Utsättning av opioider

Rekommendationer för utsättning av opioider ;

Senast uppdaterad: 1 mars 2024