Janusinfo Region Stockholm logga

Långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Smärta som kvarstår efter ett förväntat läkningsförlopp eller längre än tre månader räknas som långvarig. En biopsykosocial smärtanalys är grunden för behandling. Icke farmakologiska behandlingsalternativ, exempelvis strukturerad träning/fysisk aktivitet och/eller TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), ska prövas. Behandlingens mål är förbättrad livskvalitet.

Vid vissa muskuloskeletala degenerativa tillstånd kan analgetikabehandling vara indicerad. Ibland kan COX-hämmare ge en minskad smärtupplevelse och förbättrad funktion. Kombination med paracetamol kan övervägas. Vid utebliven positiv effekt bör läkemedelsbehandling avslutas. Låg dos, behandling under kortare perioder och läkemedel vid behov snarare än regelbundet kan minska mängden läkemedel och därmed risken för biverkningar.

Opioider har endast undantagsvis en plats vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta. Bestående smärtlindrande effekt av opioider är ovanligt och risken för biverkningar är stor.

Opioidbehandling ;

Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna ;

Vårdförlopp Smärta – långvarig, hos vuxna ;

Artros

Fysisk aktivitet är basbehandling vid artros.

Hälsosamma levnadsvanor
  • Anpassad handledd träning i kombination med utbildning. Rekommendation enligt . Överväg FaR.
  • Viktreduktion vid behov eftersom övervikt förvärrar smärta vid artros
  • Rökstopp

Höftledsartros ;

Knäledsartros ;

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar ;

I första hand

Vid behov under korta perioder

Rekommenderad dos 250–500 mg per dygn


Rekommenderad dos 400–1200 mg per dygn

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA) ;

. Vid lågdos-ASA-behandling, kombinera med annan COX-hämmare.

Vid ökad risk för gastrointestinala biverkningar

Högsta rekommenderade dos 200 mg per dygn


Vid ökad risk för systembiverkningar av perorala COX-hämmare

*Läkemedlen är utbytbara enligt Läkemedelsverket men ingår inte i läkemedelsförmånen, vilket gör att de inte får bytas ut på apotek. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.

Försiktighet vid behandling med COX-hämmare hos äldre, som ofta har nedsatt njurfunktion och hjärt-kärlsjukdomar. Se även

Ulkusprofylax vid medicinering med COX-hämmare/ASA bör endast ges till patienter med tidigare ulkussjukdom ;

I andra hand

Vid behov under korta perioder. Kan kombineras med COX-hämmare enligt ovan.

Förläng endast läkemedelsbehandling som vid utvärdering bedöms effektiv;

Senast uppdaterad: 1 mars 2024