Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Ögon

Bakteriell konjunktivit

En infektiös konjunktivit läker i allmänhet ut spontant inom en vecka och behöver vanligtvis inte behandlas med läkemedel. Ofta räcker det att tvätta ögat rent.

Riktlinjer för behandling av infektionsutlöst konjunktivit; janusinfo.se

Allergisk konjunktivit

Allergisk konjunktivit är mycket vanligt och egenvård är ofta tillräckligt. Vid milda besvär och som tillägg till farmakologisk behandling kan tårsubstitut lindra. Natriumkromoglikat har inte en omedelbar effekt. Behandlingen bör därför helst påbörjas före förväntad exponering för allergen och lämpar sig för dem som har långdragna besvär. Vid kortvarig exponering kan antihistaminögondroppar vara att föredra. Kombinationsbehandling med antihistamintabletter och ögondroppar mot allergi ger en additiv effekt.

Alla här rekommenderade ögondroppar mot allergisk konjunktivit finns att köpa receptfritt.

I första hand


Vid överkänslighet mot konserveringsmedel

I andra hand

Vid otillräcklig effekt eller kortvariga besvär


Vid överkänslighet mot konserveringsmedel eller vid mycket sporadiska besvär


Riktlinjer för behandling av allergiska ögonreaktioner; janusinfo.se

Torra ögon

Flertalet patienter med torra ögon kan hänvisas till egenvård. Samtliga tillgängliga preparat finns att tillgå receptfritt. Recept på tårsubstitut bör förbehållas patienter med påvisbar korneapåverkan. Vid frekvent och långvarig behandling bör droppar utan konserveringsmedel väljas. Kontaktlinsbärare bör använda tårsubstitut utan konserveringsmedel.

Riktlinjer för behandling av torra ögon (innehåller även patientinformation för utskrift); janusinfo.se

Specialiserad vård

Kroniskt öppenvinkelglaukom

Målet med behandlingen är att förhindra progress av sjukdomen och försämring av patientens livskvalitet.

Vid behandlingsstart med trycksänkande ögondroppar rekommenderas i första hand prostaglandinanalog.

I första hand

PROSTAGLANDINANALOG


Endast för iterering

Vid överkänslighet mot konserveringsmedel

BETABLOCKERARE


Om dosering en gång om dagen är av betydelse för följsamheten och/eller vid besvärande systemeffekter av kortverkande betablockerare

I andra hand

Vid otillräcklig effekt av monoterapi kan kombinationsterapi ges

Endast för iterering

Vid överkänslighet mot konserveringsmedel
*Begränsad subvention; tlv.se

Riktlinjer för behandling av öppenvinkelglaukom; janusinfo.se

Senast uppdaterad: 29 september 2023