Janusinfo Region Stockholm logga

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Symtombilden vid BPSD och akut konfusion kan vara snarlik. Debut och förlopp skiljer sig dock åt, och vid akut konfusion krävs snabbare handläggning och åtgärd.

Vid BPSD ska eventuella somatiska utlösande faktorer samt läkemedelsbiverkningar hanteras.

Icke-farmakologisk behandling i form av omvårdnadsåtgärder och adekvat stimulans är mest effektivt och ska alltid ges i första hand.

Studier av depressiva symtom i samband med demens (motsvarande bild som ses vid BPSD) visar att kognitiv stimulering, träning eller massage- och beröringsterapi är mer effektivt än antidepressiv behandling som ensam åtgärd. Kognitiv stimulering har tydligast effekt, särskilt i kombination med kolinesterashämmare.

Basbehandling med kolinesterashämmare bör eftersträvas hos patienter med Alzheimers sjukdom, Lewy-bodydemens (DLB)/Parkinsondemens och blanddemens.

Om icke-farmakologisk behandling och basbehandling med kolinesterashämmare är otillräcklig, se nedanstående länkar till behandlingsrekommendationer.

BPSD i Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ) ;

Antipsykotiska läkemedel bör undvikas till patienter med demens ;

BPSD – Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens ;

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ;

BPSD-registret ;

Senast uppdaterad: 19 januari 2024