Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Symtombilden vid BPSD och akut konfusion kan vara snarlik. Debut och förlopp skiljer sig dock åt, och vid akut konfusion krävs snabbare handläggning och åtgärd.

Vid BPSD ska eventuella somatiska utlösande faktorer samt läkemedelsbiverkningar hanteras. Icke-farmakologisk behandling i form av omvårdnadsåtgärder och adekvat stimulans ska alltid ges i första hand.

Studier av depressiva symtom i samband med demens visar att kognitiv stimulering, träning eller massage- och beröringsterapi är mer effektivt än antidepressiv behandling som ensam åtgärd. Kognitiv stimulering har tydligast effekt, särskilt i kombination med kolinesterashämmare. Basbehandling med kolinesterashämmare bör eftersträvas hos patienter med Alzheimers sjukdom, Lewy-bodydemens (DLB)/Parkinsondemens och blanddemens.

Om icke-farmakologisk behandling är otillräcklig, se nedanstående länkar till behandlingsrekommendationer.

Behandling med antipsykotiska läkemedel ska begränsas till psykotiska symtom som besvärar patienten och som skapar stark oro och/eller aggressivitet. Dosen ska vara den lägsta möjliga och behandlingstiden kort. Utvärdera effekten inom 2 veckor och därefter regelbundet ställningstagande till dosjustering eller utsättning.

Vid DLB bör antipsykotiska läkemedel inte användas. Det finns stöd för att donepezil och rivastigmin kan ge en liten men signifikant minskning av BPSD-symtom vid DLB/Demens vid Parkinsons sjukdom. Risken för extrapyramidala symtom tycks liten jämfört med antipsykotiska läkemedel, men en individuell bedömning måste göras.

BPSD i Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ); janusinfo.se

BPSD – Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens; viss.nu
Antipsykotiska läkemedel bör undvikas till patienter med demens; janusinfo.se
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom; socialstyrelsen.se
BPSD-registret; bpsd.se

Senast uppdaterad: 29 september 2023