Janusinfo Region Stockholm logga

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Målet med behandlingen är att minska symtomen, förhindra exacerbationer och förbättra livskvaliteten. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje återbesök, se Inhalera rätt nedan. Värdera symtom med CAT (COPD Assessment Test) ;

(KOL - Kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator ;

Inhalera rätt ; inhalatorkarta och instruktionsfilmer på

KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom ;

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) ;

Hälsosamma levnadsvanor
  • Rökstopp bromsar sjukdomens progress och är den enskilt viktigaste åtgärden. Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om .
  • Fysisk aktivitet är viktigt i alla stadier av sjukdomen. Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendera regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Rekommendation enligt . Överväg FaR.
  • Erbjud patientutbildning och kontakt med fysioterapeut.
  • Nutritionsbedömning och individuella råd hos dietist kan behövas. Relaterat till sjukdomens progress kan det föreligga risk för undervikt och undernäring. Detta kan bero på ökat energibehov, lågt energiintag och minskad aptit.

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2023 baseras terapival vid KOL på GOLD A, B och E (symtombild och excacerbationfrekvens). GOLD E ersätter tidigare GOLD C och D.

Behandlingstrappa vid KOL ;

GOLD A

Lindriga eller sporadiska symtom (CAT<10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA) – vid behov


Vid svårighet att hantera pulverinhalator


eller

KORTVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (SAMA) – vid behov

Bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum.

Vid dagliga symtom

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA) – kontinuerligt


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

eller

LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA) – kontinuerligt


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

GOLD B

Betydande symtom (CAT≥10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året.

Underhållsbehandling

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA – kontinuerligt


Endast för iterering

*Begränsad subvention;


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Begränsad subvention;

GOLD E

Vid ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i slutenvård senaste året oavsett symtom

I första hand

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA – kontinuerligt


Endast för iterering


Vid svårighet att hantera pulverinhalator

*Begränsad subvention;

I andra hand – vid fortsatta exacerbationer

Överväg tillägg av inhalationssteroid (ICS) framför allt vid blodeosinofiler ≥ 0,3 x 10⁹ celler/l. Beakta ökad risk för pneumoni.

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA + LABA + ICS – kontinuerligt


Vid svårighet att hantera pulverinhalator


Vid kronisk bronkit, ≥2 exacerbationer per år och FEV1 <50 % av förväntat

Tillägg av

Senast uppdaterad: 19 januari 2024