Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Venös tromboembolisk sjukdom (VTE)

Hälsosamma levnadsvanor
  • Övervikt är en riskfaktor både för insjuknande i och recidiv av VTE.
  • Tidig mobilisering vid kirurgi förebygger VTE.

Trombosprofylax vid operationer och tillfällig immobilisering

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Peroralt alternativ vid elektiv ortopedisk höft- och knäplastik

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE

Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland aktuella NOAK och bör användas med försiktighet vid eGFR 15–29 ml/min.

Behandling av VTE

  • Inled alltid behandling med antikoagulantia vid misstanke på akut trombos.
  • Inför val av antikoagulantia rekommenderas aktuell blödningsanamnes och genomgång av eventuella läkemedelsinteraktioner.
  • Efter det akuta omhändertagandet vid VTE rekommenderas ett uppföljande läkarbesök inom 3 månader för utvärdering av antikoagulantiabehandling, ställningstagande till kompletterande utredning, beslut om behandlingstidens längd och eventuell dosreduktion
  • Alla patienter med pågående antikoagulantia på sekundärpreventiv indikation rekommenderas en årlig omprövning av indikationen. Genomgång av blödningskomplikationer, kontroll av blodtryck, blodstatus och njurfunktion bör ingå.

Vid okomplicerad VTE

I första hand

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE
Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland aktuella NOAK och bör användas med försiktighet vid eGFR 15–29 ml/min.

I andra hand

DIREKTVERKANDE TROMBINHÄMMARE
Alternativ till apixaban vid biverkningar och/eller risk för betydelsefulla läkemedelsinteraktioner. Innan dabigatran sätts in ska lågmolekylärt heparin ges i behandlingsdos i 5 dagar. Var särskilt försiktig vid behandling av äldre patienter och patienter med BMI >40 eller vikt >120 kg. Dabigatran är kontraindicerat vid eGFR <30 ml/min. Antidot mot dabigatran finns (idarucizumab).

Vid komplicerad VTE, VTE på ovanlig lokalisation, förekomst av antifosfolipidsyndrom eller uttalat nedsatt njurfunktion

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL

Av säkerhetsskäl rekommenderas särskild dosett för vita warfarintabletter för att särskilja dessa från andra tabletter. Vid start av behandling med warfarin vid akut trombos krävs också lågmolekylärt heparin i behandlingsdos till terapeutiskt PK(INR) 2,0–3,0 och i minst 5 dagar.

Information till förskrivare om självtestning och egenvård vid behandling med warfarin; janusinfo.se

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi; janusinfo.se.

Ventrombos; viss.nu

Lungemboli; viss.nuSpecialiserad vård

Vid cancerassocierad VTE

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER


Till patienter med låg cancerrelaterad blödningsrisk

DIREKTVERKANDE FXa-HÄMMARE

Innan edoxaban sätts in ska lågmolekylärt heparin ges i behandlingsdos i 5 dagar.

Beakta ökad blödningsrisk vid olika cancerformer.

Interaktionsrisk kan föreligga med antitumorala läkemedel som påverkar CYP3A4- och P-gp-aktivitet. Edoxaban har lägst interaktionsrisk.

Cancerassocierad venös tromboembolism; janusinfo.se

Övriga antitrombotiska medel

OFRAKTIONERAT HEPARIN

PENTASACKARID

TROMBOLYTISKT/FIBRINOLYTISKT VERKANDE LÄKEMEDEL

Senast uppdaterad: 7 november 2023