Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Psykos

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se

. Risk för viktökning, nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Metabola biverkningar ska följas upp. Prolaktinvärdet ska följas, se algoritm på . Livsstilsåtgärder för förbättrad kardiovaskulär hälsa är angeläget. Alla antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion att föredra, dock inte till äldre.

I första hand

I andra hand – vid terapiresistent psykossjukdom

Psykos hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Läkemedelsbehandling vid schizofreni ;


Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd ;

Senast uppdaterad: 19 januari 2024