Janusinfo Region Stockholm logga

Inflammatoriska system-, led- och ryggsjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor

Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.

  • Fysisk aktivitet ger lägre sjukdomsaktivitet.
  • Rökning ökar risken för reumatisk sjukdom och ger sämre behandlingsresultat. Erbjud stödjande insatser. Läs om .

COX-hämmare (NSAID)

I första hand

I andra hand

Vid uttalad nattlig smärta och morgonstelhetVid ökad risk för gastrointestinala biverkningar


Ulkusprofylax vid medicinering med COX-hämmare/ASA bör endast ges till patienter med tidigare ulkussjukdom ;

Steroider

STEROID FÖR INTRAARTIKULÄR INJEKTION

I stora leder som knä och axel


STEROID FÖR INTRA- OCH EXTRAARTIKULÄR INJEKTION


PERORAL STEROID

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos.


Behandling med perorala steroider ska användas i lägsta effektiva dos och bör trappas ut då det är möjligt. Glukokortikoidbehandling ensamt motiverar inte profylax med protonpumpshämmare. Vid samtidig behandling med COX-hämmare kan ulkusprofylax övervägas.

Steroidbehandling motiverar inte ulkusprofylax med protonpumpshämmare ;

Specialiserad vård

Specialiserad vård

Reumatoid artrit och psoriasisartrit

Initial behandling


DMARD

Vid kvarstående medelhög eller hög sjukdomsaktivitet

Vid behandlingssvikt på metotrexat rekommenderas tillägg av TNF-hämmare. Vid intolerans mot metotrexat kan TNF-hämmare ges som monoterapi. Vid terapisvikt eller biverkningar av första TNF-hämmaren rekommenderas byte till en TNF-hämmare med annan molekylär struktur enligt nedan.

TNF-HÄMMARE

I första hand

*citratfri


I andra hand

**Förpackningen med 12x1 stycken är mest kostnadseffektiv

Reumatoid artrit ;


Psoriasisartrit ;
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar;

Axial spondylartrit

Behandlingen inleds med COX-hämmare.

Vid svårare former och otillräcklig effekt av COX-hämmare, TNF-hämmare enligt ovan

Axial spondylartrit;

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar;

Gikt

Hälsosamma levnadsvanor
  • Minimera intaget av alkohol, särskilt öl, samt beakta kostrekommendationer vid gikt.
  • Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt . Överväg FaR.
  • Överviktiga patienter bör gå ner i vikt.


Akut behandling

COX-hämmare, glukokortikoider och kolkicin är effektmässigt likvärdiga alternativ. Val av behandling styrs av patientens ålder, komorbiditet (som hjärt-kärlsjukdom eller njursjukdom) och övrig medicinering.


Uratsänkande behandling

Se över övrig läkemedelsbehandling. Överväg utsättning av läkemedel med tydlig urathöjande effekt. Vid pågående ACE-hämmar-/ARB-behandling och/eller statinbehandling: överväg byte till losartan och atorvastatin som har lätt uratsänkande effekt.

XANTINOXIDASHÄMMARE

Överväg behandling redan efter första giktattacken. Startdos är 100 mg, dosökning med 100 mg per månad i taget upp till max 900 mg/dygn, tills måluratvärde har uppnåtts.


Profylax mot giktattack vid insättande av uratsänkande behandling

Eftersom risken för nya giktattacker ökar vid insättning av uratsänkande behandling rekommenderas nedanstående preparat i låg dos under upp till 6 månader, alternativt utrusta patienten med akutbehandling (enligt ovan) att ta vid ny attack.

I första hand

I andra hand

om ovanstående inte är lämpligt


Gikt ;


Läkemedelsbehandling av gikt ;

Senast uppdaterad: 1 mars 2024