Janusinfo Region Stockholm logga

Depression

Hälsosamma levnadsvanor
  • Beteendeaktivering och fysisk aktivitet har positiv effekt på depression.

Kom ihåg att screena för riskbruk av alkohol och andra substanser samt tidigare hypoman eller manisk episod.

KBT är en effektiv behandling och kan erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Målet med behandlingen är att patienten blir återställd från sin depression. Effekten av behandling ska utvärderas med en validerad symtomskattningsskala.

Vid utebliven behandlingseffekt behöver följsamheten utvärderas och diagnosen ibland omprövas.

Depression ;


Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom ;

I första hand

I andra hand

Mirtazapin kan ges som tillägg eller i monoterapi.

Specialiserad vård

Specialiserad vård

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

I tredje hand – tillägg av

Långtidsbehandling

Depression hos barn och ungdomar

Läkemedelsbehandling av barn och ungdomar ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

I första hand

I andra hand

Senast uppdaterad: 19 januari 2024