Janusinfo Region Stockholm logga

Perifer artärsjukdom

Perifer artärsjukdom innebär kraftigt ökad risk för kardiovaskulära händelser. Med perifer artärsjukdom avses bland annat aterosklerotisk benartärsjukdom (symtomgivande claudicatio och/eller ankel/brakialindex <0,9) och karotissjukdom.

Uppmärksamma kritisk ischemi med vilovärk/sår/gangrän och handlägg skyndsamt, se Vårdförlopp Kritisk benischemi ;

Benartärsjukdom – kritisk ischemi och claudicatio ;

Identifiera perifer artärsjukdom genom att fråga efter symtom och mäta ankel/brakialindex ; instruktionsfilm på

Hälsosamma levnadsvanor
  • Gångträning, helst ledarledd. Rekommendation enligt . Överväg FaR.
  • Tobaksstopp är särskilt viktig, erbjud stödjande insatser. Läs om .

Lipidsänkande behandling

Dessa patienter har mycket hög kardiovaskulär risk och ska därför erbjudas lipidsänkande behandling.

Blodtryckssänkande behandling
Vid diabetes mellitus typ 2

Trombocythämmande läkemedel

Till samtliga patienter med symtomatisk perifer artärsjukdom

TROMBOCYTHÄMMANDE LÄKEMEDEL

eller

Specialiserad vård

Specialiserad vård

Kombinationsbehandling (dubbel trombocythämning eller acetylsalicylsyra i lågdos i kombination med rivaroxaban i lågdos), kan sättas in av kärlkirurg eller kardiolog/internmedicinare efter särskild bedömning eller intervention. Instruktion om behandlingslängd (ofta tidsbegränsad) och lämplig uppföljning ska finnas.

Vid benartärsjukdom

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE

Lågdos rivaroxaban 2,5 mg 1x2 i kombination med acetylsalicylsyra 75 mg x1 ska övervägas efter endovaskulär eller kirurgisk intervention av arteriell benartärsjukdom.

Senast uppdaterad: 7 juni 2024