Stäng
Janusinfo Region Stockholm logga

Infektioner

Läs om

Överanvändning av antibiotika förekommer, framför allt vid övre luftvägsinfektioner, asymtomatisk bakteriuri och bensår.

Beakta alltid odlingsfynd och resistensmönster och ta vid behov kontakt med infektionsläkare för val av antibiotikum.

Resistensbestämning för varje antibiotikum svaras enligt det så kallade SIR-systemet där ”S” betyder känslig med normal dos, ”I” betyder känslig med hög dos och ”R” betyder resistent. Det går således bra att behandla med ett antibiotikum som svarats ut som ”I”, men en högre dos krävs. Mer information om normal respektive hög dos för de vanligaste antibiotika finns på Referensgruppen för antibiotikafrågors (RAF) hemsida:

och

Mer information om antibiotika till barn finns på

.

Bristsituation är vanligt för antibiotika. För alternativ se Brist på läkemedel ;

.

Penicillinallergi

Allergi mot penicillin (Pc) avser en IgE- och histaminmedierad snabb överkänslighetsreaktion som yttrar sig i till exempel astma, urtikaria eller anafylaxi. Detta är ovanligt men bör alltid utredas med diagnostisk testmetod. Icke-kliande hudmanifestationer eller gastrointestinala störningar är vanliga under antibiotikabehandling men förknippas inte med äkta Pc-allergi. Vid osäker anamnes med misstanke om Pc-överkänslighet av mindre allvarlig karaktär bör testdos under övervakning övervägas.

Se Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård ; Strama Stockholm,

Övre luftvägsinfektioner

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård ; Strama Stockholm,

Infektioner orsakade av Haemophilus influenzae ska behandlas med högdos amoxicillin när det är aktuellt (amoxicillin svaras alltid ”I” i resistensbeskedet, om stammen inte är resistent) vilket innebär 750 mg x 3 för vuxna och 25 mg/kg x 3 (max 750 mg x 3) för barn.

Odling från nasofarynx eller öronsekret (vid perforation) rekommenderas alltid vid recidiv eller terapisvikt.

Akut otitis media

För barn 1–12 år rekommenderas aktiv expektans i frånvaro av komplicerande faktorer*. Vid säker otit rekommenderas antibiotikabehandling till barn <1 år respektive >12 år, samt vid bilateral otit hos barn <2 år. Vid perforerad otit ges antibiotika oavsett ålder.

*Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård ; Strama Stockholm,

Om antibiotikabehandling är aktuell
fenoximetylpenicillin (PcV) vuxna 1,6–2 g x 3 i 5 dygn, barn 25 mg/kg x 3 i 5 dygn (max 1,6 g x 3)

Vid öronsekretion hos barn med rörbehandling
Terracortril med polymyxin B 3–5 droppar x 3 i 5 dygn
Terapisvikt vid akut otitis media
amoxicillin vuxna 750 mg x 3 i 10 dygn, barn 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3)

Alternativt enligt odlingssvar.

Recidiv av akut otitis media – inom 4 veckor
fenoximetylpenicillin (PcV) vuxna 1,6–2 g x 3 i 10 dygn, barn 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1,6 g x 3)
amoxicillin vuxna 750 mg x 3, barn 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3)

Alternativt enligt odlingssvar.

Pc-allergi
erytromycin vuxna och barn >40 kg 500 mg x 4, barn <40 kg 10 mg/kg x 4 i 7 dygn

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit – AOM ;

Akut streptokocktonsillit

Verifiera diagnosen (≥3 centorkriterier plus positivt snabbtest). Penicillinresistens förekommer inte hos grupp A-streptokocker.

fenoximetylpenicillin (PcV) 12,5 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1 g x 3)
Recidiv av streptokocktonsillit – inom 4 veckor
klindamycin vuxna 300 mg x 3 i 10 dygn, barn 5 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 300 mg x 3)
cefadroxil* vuxna 500 mg x 2 i 10 dygn, barn 15 mg/kg x 2 i 10 dygn (max 500 mg x 2)

*Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Pc-allergi
klindamycin vuxna 300 mg x 3 i 10 dygn, barn 5 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 300 mg x 3)

Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård ;

Akut maxillarsinuit

Expektans rekommenderas vid symtom <10 dygn vid förkylning med purulent snuva och måttlig smärta över bihålorna. Nässköljning kan lindra symtom. Nasal steroid kan vara av värde vid samtidig allergisk rinit.

Om antibiotikabehandling är aktuell
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1,6–2 g x 3)
Pc-allergi och >8 år
doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn

Läkemedel vid rinosinuit ;

Nedre luftvägsinfektioner

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård ; Strama Stockholm,

Infektioner orsakade av Haemophilus influenzae ska behandlas med hög dos amoxicillin när det är aktuellt (amoxicillin svaras alltid ”I” i resistensbeskedet, om stammen inte är resistent) vilket innebär 750 mg x 3 för vuxna och 25 mg/kg (max 750 mg x 3) för barn.

Hälsosamma levnadsvanor
  • Rekommendera rökstopp till rökande patienter och familjemedlemmar i samband med luftvägsinfektioner. Läs om .

Akut bronkit

Antibiotikabehandla inte i övrigt lungfrisk patient oavsett etiologi (virus, mykoplasma, andra bakterier).

Pneumoni hos vuxna

fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 7 dygn
Underliggande KOL
amoxicillin 750 mg x 3 i 7 dygn

Resistens förekommer. Sputumodling rekommenderas, särskilt för patienter som har frekventa exacerbationer eller som inte förbättras på initial behandling.

Misstanke om mykoplasma och vid Pc-allergi
doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn

Pneumoni hos barn

Barn 0–5 år

amoxicillin 25 mg/kg x 3 i 5 dygn (Gäller även då Haemophilus influenzae svarats som ”I” vid odling i öppenvård)
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn


Barn >5 år

fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1 g x 3)
Misstanke om mykoplasma och vid Pc-allergi
Ery-Max 10 mg/kg x 4 i 7 dygn (max 500 mg x 4)
mixtur/granulat till oral suspension


Barn >8 år

doxycyklin 2 mg/kg x 1 i 7 dygn (max 100 mg x 1)

Exacerbation av KOL

Ökad sputumpurulens (obligat), ökad sputumvolym och ökad dyspné (minst två kriterier).

amoxicillin 750 mg x 3 i 5–7 dygn
doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 2–4 dygn

Resistens förekommer. Sputumodling rekommenderas, särskilt för patienter som har frekventa exacerbationer eller som inte förbättras på initial behandling.

Influensa

Behandling och profylax vid influensa ;

Covid-19

Covid-19 – akut sjukdom ;

Vaccinationer

För vaccinationer mot influensa, covid-19, pneumokocker och andra agens, se

.

Urinvägsinfektioner

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård ; Strama Stockholm,

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård ;

Växelbruk rekommenderas för att minska risken för resistensutveckling.

Urinodling rekommenderas enligt nedan och vid terapisvikt, recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI samt vid UVI vid känd eller misstänkt resistensproblematik.

Vid terapisvikt eller recidiv beakta differentialdiagnoser som STI, vulvovaginit och urogenitalt östrogenbristsyndrom. I vissa fall kan profylax under längre tid alternativt postkoitalt övervägas.

Cystit hos kvinnor

nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn (inte vid eGFR <40 ml/min)
pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn
pivmecillinam 400 mg x 2–3 i 3 dygn (<50 års ålder med sporadisk UVI)


Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dygn

Bakteriuri och cystit hos gravida

Odla först.

nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn
(inte vid eGFR <40 ml/min, inte vid förlossning)
pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn
cefadroxil* 500 mg x 2 i 5 dygn

*Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Cystit hos män

Odla först. Bevaka odlingssvar och resistensbestämning.

nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dygn (inte vid eGFR <40 ml/min)
pivmecillinam 200 mg x 3 i 7 dygn


Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim 160 mg x 2 i 7 dygn

Febril UVI hos vuxna

Odla först. Bevaka odlingssvaret – risk för resistens.

ciprofloxacin* 500 mg x 2 i 7 dygn (kvinnor), 10–14 dygn (män)


Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim + sulfametoxazol* 160 mg/800 mg x 2 i 10 dygn (kvinnor), 10–14 dygn (män)

Febril UVI hos gravida ska alltid initialt handläggas i slutenvård.

*Anpassa dosen till njurfunktionen.

Cystit hos barn <2 år

Akut cystit hos barn <2 år behandlas som febril UVI och ska handläggas av barnläkare eller allmänläkare i samråd med barnläkare.

Cystit hos barn ≥2 år

Odla först.

nitrofurantoin* 1,5 mg/kg x 2 i 5 dygn (inte vid eGFR <40 ml/min) (max 50 mg x 3)
pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn till barn över 30 kg
cefadroxil** 15 mg/kg x 2 i 5 dygn (max 500 mg x 2)


Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim 3 mg/kg x 2 i 5 dygn (max 160 mg x 2)

*Tabletterna går att krossa och blanda i vätska eller mat.
**Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Febril UVI hos barn

Misstänkt febril UVI hos barn 0–15 år ska behandlas av barnläkare eller i samråd med barnläkare enligt nationella riktlinjer, Urinvägsinfektion (UVI) hos barn ;

Hud- och mjukdelsinfektioner

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård ; Strama Stockholm,

Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdels infektioner i öppenvård ;

Tillstånd som paronykier, follikuliter, hidradenitis suppurativa och subkutana abscesser ska i normalfallet inte antibiotikabehandlas.

Borrelia (erytema migrans)

Vuxna, solitärt erytema migrans

fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 10 dygn (2 g x 3 till gravida)


Vid Pc-allergi, multipla erytem eller samtidig feber

doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dygn


Barn

fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1 g x 3)

Vid Pc-allergi, multipla erytem eller samtidig feber, se Läkemedelsbehandling av borreliainfektion ;

.

Infekterade hund-, katt- eller människobett

Odla först, ange typ av bett på remissen. Klindamycin, erytromycin, perorala cefalosporiner och flukloxacillin (isoxazolylpenicillin) är inte verksamma mot Pasteurella multocida, huvudpatogen vid katt- och hundbett.

Infekterade hund- och människobett

Vuxna

amoxicillin + klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dygn


Barn

amoxicillin + klavulansyra 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 500 mg x 3)

Infekterade kattbett

Infektion som debuterar >2 dygn efter bettet behandlas som hundbett.


Infektion som debuterar inom 2 dygn efter bettet

Vuxna

fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 10 dygn (2 g x 3 vid vikt >90 kg)


Barn

fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1 g x 3)

Pc-allergi

Vuxna

trimetoprim + sulfametoxazol * 160 mg/800 mg x 2 i 10 dygn

*Anpassa dosen till njurfunktionen.


Barn

trimetoprim + sulfametoxazol 8 mg/ml + 40 mg/ml, 0,4 ml/kg x 2 i 10 dygn (max 160 mg/800 mg x 2)

Sårinfektioner

Rodnad och måttlig sekretion ingår i normal sårläkning. Odla före eventuell antibiotikabehandling. Vid hudabscesser är incision den viktigaste åtgärden och antibiotika är sällan indicerat.

Vuxna

flukloxacillin 1 g x 3 i 7 dygn


Barn

flukloxacillin 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1 g x 3)
cefadroxil* 15 mg/kg x 2 i 7 dygn (max 500 mg x 2)

*Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Pc-allergi
klindamycin vuxna 300 mg x 3 i 7 dygn, barn 5 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 300 mg x 3)

Impetigo

Lindriga förändringar

Tvål och vatten. Ta bort krustorna!

Måttliga förändringar
fusidinsyra (Fucidin) kräm, salva* x 2–3 i 7 dygn

*Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.

Utbredda förändringar

Barn

flukloxacillin 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 750 mg x 3)
cefadroxil* 15 mg/kg x 2 i 7 dygn (max 500 mg x 2)
trimetoprim + sulfametoxazol 8 mg/ml + 40 mg/ml, 0,4 ml/kg x 2 i 7 dygn (max 160 mg/800 mg x 2)


Vuxna

flukloxacillin 1 g x 3 i 7 dygn

*Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Intertriginös streptockockdermatit (”stjärtfluss”)

Ses ibland hos barn som en smärtsam, välavgränsad rodnad perianalt och orsakas av Grupp A-streptokocker (påvisas med snabbtest eller odling).


Barn

fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dagar (max 1 g x 3)

Infekterade arteriella eller venösa bensår

Vid arteriella sår bör cirkulationen bedömas och optimeras. Vid venösa sår är behandlingen en effektiv kompression. Bensår är sällan infekterade, var därför återhållsam med antibiotikabehandling.

Antibiotika påskyndar läkningen endast vid klara kliniska tecken på infektion som ökande lokal rodnad, smärta, purulent sekretion och feber. Odla först och behandla inte gramnegativa tarmbakterier.

Svårläkta fotsår hos personer med diabetes bör bedömas på fotmottagning med multidisciplinärt team.

Streptokockinfektion
fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 7–10 dygn (2 g x 3 vid vikt >90 kg)
Stafylokockinfektion
flukloxacillin 1 g x 3 i 7–10 dygn
Pc-allergi
klindamycin 300 mg x 3 i 7–10 dygn

Erysipelas

Erysipelas (rosfeber) orsakas av betahemolytiska streptokocker. Akut insjuknande med feber och välavgränsad, värmeökad hudrodnad. Ofta ses initialt en ökad utbredning av rodnaden efter insatt behandling, medan febern sjunker snabbt.

Vuxna

fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 10 dygn (2 g x 3 vid vikt >90 kg)


Barn

fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1 g x 3)
Pc-allergi
klindamycin 300 mg x 3 i 10 dygn

Herpes zoster hos immunkompetent

Alla patienter över 50 år samt de med komplicerad bältros t.ex. zoster oticus eller ophtalmicus bör behandlas. Behandling påbörjas snarast inom 72 timmar från utslagsdebuten. Vid zoster ophtalmicus ska sedvanlig behandling sättas in så fort som möjligt, därefter kontaktas ögonläkare för undersökning.

valaciklovir 500 mg 2 x 3 i 7 dygn

Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion.

Endokarditprofylax

Antibiotikaprofylax rekommenderas inte rutinmässigt vid orala ingrepp. Profylax kan övervägas efter individuell bedömning av ansvarig läkare till patienter med hög risk för endokardit såsom tidigare genomgången endokardit, förekomst av klaffprotes eller cyanotiskt hjärtvitium vid särskilda riskingrepp.

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården ;

Perorala antibiotika

*Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Specialiserad vård

Specialiserad vård

Intravenösa antibiotika

Vid användning av intravenösa antibiotika är det viktigt att beakta följande principer:

  • Vid akut livshotande infektion som svår sepsis eller bakteriell meningit är det avgörande för prognosen att omedelbart sätta in baktericida antibiotika.
  • Ta alltid blododling och andra relevanta odlingar innan intravenös antibiotika ges för att kunna optimera behandlingen efter odlingssvar. Dock ska inte svårigheter att få odlingar fördröja behandling med antibiotika vid livshotande infektioner.
  • Sträva efter att minska användningen av cefalosporiner. Dessa kan ofta ersättas av antibiotika med smalare spektrum.
  • Peroperativ antibiotikaprofylax ska utgöras av en eller ett fåtal doser och ges högst ett dygn.

Empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO ; Strama Stockholm,

Se även nationella Stramas rekommendationer för infektioner hos vuxna på sjukhus;

.


*Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Antibiotika för utvärtes bruk

Se rubriken

ovan.

*Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.

Antivirala läkemedel

Specialiserad vård

Specialiserad vård

Antimykotika för systemiskt bruk

Specialiserad vård

Specialiserad vård

Senast uppdaterad: 28 maj 2024